Kinderkerstfeest: liederen van de kinderen

Klik hier om de liederen te downloaden

 1. Laat zo je licht maar schijnen

Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet.
Zodat de mensen zeggen: God is goed!

Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet.
Zodat de mensen zeggen: God is goed!

God is liefde, God is … God is goed!

Canon:
Laat zo je licht maar schijnen
bij alles wat je doet.
Zodat de mensen zeggen: God is goed!

God is liefde, God is … God is goed!

 1. Wij zijn de herders

Wij zijn de herders, die sliepen in’t veld.
Daar heeft een engel het ons verteld.
Hij is geboren in Bethlehem
en wij aanbidden en wij aanbidden.
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem.

Wij zijn drie koningen, wij komen van ver.
Wij hadden een droom en zagen een ster.
Hij is geboren in Bethlehem
en wij aanbidden en wij aanbidden.
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem.
Wij zijn de kinderen die ’t hebben gehoord.
Hij is gekomen, het levende Woord.
Hij is geboren in Bethlehem
en wij aanbidden en wij aanbidden.
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem.

 1. In Bethlehems stal

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis.
zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.

Zó arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer;
die hen wil vergeven, hoeveel het ook zij:
zó arm werd de Heiland voor jou en voor mij.

 1. Eeuwenlang geleden

Eeuwenlang geleden in een donker dal
zochten herders naar een kindje in een arme stal.
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht
en er zongen engelenkoren door de nacht.
Ze zongen gloria gloria, voor het kindje klein en teer,
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.

Eeuwenlang geleden was ik er niet bij,
maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij.
Want datzelfde kindje uit die arme stal
eren wij nu als de Koning van ’t heelal.
Wij zingen gloria gloria, voor het kindje klein en teer,
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.

 1. Zijn naam is Jezus

Zijn naam is Jezus,
Jezus is zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus

Zijn naam is Jezus,
Jezus is zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus

Voor dit kleine Kindje
buigen wij ons neer,
Hij is de Messias, Hij is onze Heer
Hij is de Messias, Hij is onze Heer

Zijn naam is Jezus,
Jezus is zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus

Voor die grote Koning
buigen wij ons neer.
Hij is de Messias, Hij is onze Heer
Hij is de Messias, Hij is onze Heer

Zijn naam is Jezus,
Jezus is zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus

 1. Wonderbare Raadsman

Wonderbare Raadsman (Wonderbare Raadsman),
sterke God (sterke God).
Eeuwige Vader (eeuwige Vader),
Vredevorst (Vredevorst).

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven.
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig.
Vrolijk kerstfeest iedereen.

Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld),
heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht).
Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de volgen),
licht in de nacht (licht in de nacht).

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven.
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig.
Vrolijk kerstfeest iedereen.

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven.
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig.
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrolijk kerstfeest iedereen.

Samenzang:

Lofzang van Maria 1,3

Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer’,
mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van Zijn gunst doet roemen.

Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
barmhartigheid verwachten;
nu Hij de zaligheid
voor die Hem vreest bereidt,
door al de nageslachten.

Hoor, de eng’len zingen d’eer

1
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

2
Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

3
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

Komt allen tezamen

 1. Komt allen tezamen,
  jubelend van vreugde:
  Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
  Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
  Komt, laten wij aanbidden,
  komt, laten wij aanbidden,
  komt, laten wij aanbidden die Koning.
 2. De hemelse englen
  riepen eens de herders
  weg van de kudde naar ’t schamel dak.
  Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
  Komt, laten wij aanbidden
  komt, laten wij aanbidden
  komt, laten wij aanbidden die Koning.
 3. O kind, ons geboren,
  liggend in de kribbe,
  neem onze liefd’ in genade aan!
  U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
  Komt, laten wij aanbidden,
  komt, laten wij aanbidden,
  komt, laten wij aanbidden die Koning.

De Heere zegent jou

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven

Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.