#02 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

20 maart 2020

 Algemeen
De corona-epidemie breidt zich uit en de discussies over hoe die aan te pakken, gaan ook voort. Als gemeente van de Heere Jezus Christus zoeken wij onze weg te midden van alle onzekerheid. Ons gaat het erom dat het werk van God in ons midden voortgang heeft. Met de bede dat het Hoofd van de gemeente, die ook de Koning der koningen is, deze uitzonderlijke situatie gebruikt. Misschien juist om mensen stil te zetten en te laten zoeken naar houvast, nu zoveel van onze vermeende zekerheden wankelen. ‘De Heere kent wie van Hem zijn’ (2 Tim.2 :19). Tegelijkertijd willen we meeleven met hen die door deze crisis meer geïsoleerd dreigen te worden en met die leden die grote spanningen ervaren op hun werk of in hun bedrijf. Veel is opeens totaal veranderd. Toch, de Heere regeert, Hij die om Jezus’ wil onze hemelse Vader wil zijn (Psalm 93).

In de gegeven situatie dragen we ook verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onszelf en elkaar. Daarom willen we de besluiten en oproepen van de overheid opvolgen, die erop gericht zijn de epidemie zoveel mogelijk te beperken. We denken hierbij met name aan de recente oproep van de overheid om het aantal mensen in kerkdiensten zoveel mogelijk te beperken.

Dit brengt ons tot de volgende besluiten:

Diensten komende zondagen: anders dan afgelopen zondag
De kerkenraad heeft besloten de diensten voort te zetten met, naast de predikant, alleen een deel van de kerkenraad, de koster en een organist. We nodigen de gemeente uit om deel te nemen aan de diensten, maar dan via internet. Tot deze beperking van de aanwezigheid van leden hebben we met pijn in het hart besloten. We kunnen en willen de oproepen en adviezen van deskundigen, de overheidsmaatregelen en de ontwikkeling van de epidemie niet negeren.

De diensten in Oosterbeek worden tot nader bericht opgeschort, na overleg met de Oosterbeekse leden.

Omdat er geen dienst meer is in Oosterbeek, zal ds. Van Roekel ook aanstaande zondagochtend (22 maart) voorgaan in Bennekom, evenals in de avonddienst. De collecten in deze diensten zijn respectievelijk voor de kerk, eigen evangelisatie en onderhoud gebouwen

Op zondag 29 maart zal in de ochtenddienst ds. Van Roekel voorgaan en in de avonddienst ds. A. Versluis uit Ede (ruildienst). Ds. Van Roekel laat gezien de situatie zijn vrije zondag vervallen en de gastpredikanten zijn afgezegd. In de diensten op 29 maart zijn de collecten voor de kerk, diverse kerkelijke kassen en onderhoud gebouwen.

Deze besluiten gelden tot nader bericht. We hopen dat het niet voor lang zal zijn, maar het ziet er wel naar uit, dat we op meerdere weken moeten rekenen.

Meedoen
We wijzen er nadrukkelijk op dat, ook al zit de meerderheid van de leden thuis, het toch een gemeenschappelijke dienst is van onze gemeente. Ten minste, we hopen dat u het zo beleeft. De kerkenraad hecht eraan, dat we de onderlinge verbondenheid als gemeente blijven zoeken en ervaren. Daarom gaan we mogelijkheden na om de dienst zo vorm te geven en in beeld te brengen, dat de ervaring van betrokkenheid bij de dienst versterkt wordt. Tip: probeer het geluid van de uitzending op een geluidsinstallatie aan te sluiten zodat het meezingen beter gaat!

Er zijn diverse technische mogelijkheden om de dienst mee te maken. Op onze website https://cgkbennekom.nl/beluisteren staan links naar de mogelijkheden: op de pagina zelf, via Kerkdienstgemist.nl en via de livestream op YouTube. Als één van de opties niet goed werkt, kunt u dus altijd overschakelen naar een andere manier van kijken en luisteren.

Overige activiteiten
Vrijwel alle overige activiteiten in de gemeente die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, worden stilgelegd. Verder zijn ook bijeenkomsten in de kerk, zoals Paasmiddag voor ouderen, en bijeenkomsten van Bijbelkringen, gespreksgroepen en verenigingen, afgelast. Huisbezoeken worden voorlopig niet afgelegd en gemaakte afspraken voor een huisbezoek worden hierbij dus afgezegd. Wel zal de wijkouderling op het tijdstip van het afgesproken huisbezoek telefonisch contact opnemen met de betreffende leden.

Als commissies met een beperkt aantal leden in onderling overleg besluiten een bijeenkomst bij iemand thuis te houden dan is dat eigen verantwoordelijkheid van die leden. We adviseren wel daarbij terughoudend en voorzichtig te zijn en alle veiligheidsvoorschriften nauwgezet op te volgen.

Aanstaande maandag komt DV een kleine delegatie van de kerkenraad bijeen om op enkele punten besluitvorming door de hele kerkenraad voor te bereiden. Dat gaat onder meer over hoe we de ambtsdragers-verkiezingen op een andere manier dan gebruikelijk kunnen organiseren. We komen daar nog op terug.

Behoefte aan contact
Hebt u door deze epidemie weinig of geen contacten meer en hebt u daar wel behoefte aan? Laat het dan weten aan de dominee, uw wijkouderling of -diaken, of eventueel de scriba (). U kunt ook contact opnemen met de leid(st)er van uw wijkkring of met iemand van de diaconale commissie, met wie u al regelmatig contact hebt. Ook al is een persoonlijk bezoek wellicht niet verstandig, telefonisch contact kan natuurlijk wel!

Ook bij andere pastorale vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met dominee, wijkouderling, wijkdiaken of scriba.

Tot slot
De mogelijkheden voor het ‘gewone’ gemeentelijke leven zijn weliswaar beperkt. Maar met telefoon, e-mail, internet en sociale media kunnen we wel met elkaar in contact blijven. Maak daarvan in deze tijd vrijmoedig gebruik, ook voor gesprekken over Gods Woord en het leven uit het geloof. Bedenk dat het Woord van God misschien nu wel in het bijzonder tot ons wil spreken. Laten we dus de beschikbare middelen blijven gebruiken!

Allen van harte Gods zegen, wijsheid, kracht en vertrouwen gewenst!

Uw kerkenraad