#03 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

27 maart 2020

Algemeen
De maatregelen van de overheid ter beperking van de coronaepidemie, grijpen nog dieper in op het functioneren van de gemeente dan al het geval was.

Bijeenkomsten zijn praktisch uitgesloten, afgezien van bezoek in kleiner verband als dat nodig is.

We leven geografisch niet in ballingschap want we zijn gewoon thuis. Maar als gemeente leven we wel in de verstrooiing. Een grote uitdaging van de verstrooiing was voor Israël : houden we vast aan het overgeleverde geloof zonder de bekende vormen waarin we dat geloof beleefden en overdroegen?  Maar in die verstrooiing leerden de gelovige Joden ook nieuwe vormen en woorden om aan hun geloof vast te houden in een heidense context. De Talmoed (Joodse uitleg van hun Bijbel) ontstond, die wel een burcht is genoemd waarin de Joodse gelovigen zich beschermden tegen de aanpassing aan de omgeving.

In zekere zin gelden die uitdagingen ook voor ons. Ook voor ons geldt de uitdaging: blijven we, persoonlijk en in onze gezinnen, leven uit het Evangelie van Jezus Christus, zonder de gewoonten en praktijken die we als gemeente hebben, nu te kunnen beoefenen? Maar ook de uitdaging welke nieuwe vormen en activiteiten we kunnen we ontwikkelen om niet alleen zelf bij het geloof te blijven maar ook op een nieuwe manier het Evangelie door te geven en tot zegen te zijn voor onze omgeving!

Ook dit zijn vragen waarover de KR zich buigt. Laat ieder, jong en oud, zich vrij voelen om mee te denken en suggesties door te geven!  

Diensten komende zondagen
De overheid heeft verdere beperkende maatregelen ingevoerd ter beheersing van de corona epidemie. Maar voor sommige situaties zijn uitzonderingen gemaakt. Daartoe behoren ook de kerken. Kerken mogen diensten beleggen met maximaal 30 personen als daarbij tegelijkertijd de afstand tussen mensen (uit verschillende huishoudens) minimaal 1,50 m blijft.

Er zijn ook berichten waarin kerken worden opgeroepen om de erediensten te houden met minimale bezetting zoals wij afgelopen zondag deden. Een dienst bijwonen met 30 personen, heeft voor de deelnemers een heel beperkt risico als iedereen zich aan de regels houdt; hoeveel valt niet exact te zeggen. De KR meent dat het verantwoord is om diensten met 30 personen te houden onder de hieronder genoemde voorwaarden. Het is aan leden zelf te beslissen of men aan zo’n dienst in de kerk wil deelnemen.

Dit overwegende heeft de KR besloten om a.s. zondag erediensten te beleggen met max 30 personen. Zolang deze regel geldt, doen we het om praktische redenen nu zo dat leden zich bij de scriba () kunnen melden voor het bijwonen van een dienst. Er wordt een aantal plaatsen gereserveerd voor ambtsdragers, de koster, organist en een technicus. Dat aantal wordt aangevuld tot 30 met leden die zich opgeven om de morgen- of avonddienst bij te wonen. Voor a.s. zondag zijn de wijken Wageningen en Ede aan de beurt omdat die twee weken geleden niet aan bod kwamen. Dus de broeders en zusters die wonen in de wijken Wageningen of Ede nodigen we uit om zich bij de scriba te melden voor de morgen- of avonddienst van a.s. zondag. Uiteraard kunnen kinderen meekomen die de hele dienst in de kerkzaal kunnen blijven; die tellen ook nu helemaal mee!

In de volgorde van aanmelding wordt het aantal van 30 volgemaakt en die betreffende leden krijgen bericht dat ze ook daadwerkelijk verwacht worden! Hoe vervelend het ook klinkt: als je geen bericht hebt ontvangen dat je verwacht wordt, dan niet naar de kerk komen.

We willen zoveel mogelijk leden de gelegenheid geven aan een eredienst in de kerk deel te nemen en willen dus niet elke zondag degenen die zich het eerst melden, toelaten. We gaan een lijst maken voor enkele weken in het voren en die dan als het ware ‘afwerken’. Geeft u bij aanmelding wel aan welke dienst u zou willen bijwonen, welke zondag en morgen of avond?

Voor deelname aan een eredienst in de kerk gelden de volgende regels:

  • De volgende groepen van mensen vragen we om niet naar de kerk te komen:
    • Ouderen met kwetsbare gezondheid en ieder met gezondheidsproblemen
    • Mensen die zelf verkouden zijn
    • Gezinsleden van iemand die daarenboven koorts heeft/ grieperig is,
  • In de kerk moeten leden van verschillende gezinnen op ten minste 1,5 m van elkaar gaan zitten. Ook in de hal en overal die afstand respecteren. Laten we elkaar daaraan houden!

Deze werkwijze zullen we na zondag evalueren; we moeten afwachten hoe de gemeente reageert. Als dit goed blijkt te gaan, is het de bedoeling hiermee door te gaan tot de regels van de overheid weer wijzigen.

Dus: deze besluiten gelden dan ook tot nader bericht. Houdt dus de berichten van de KR in de gaten.

Meedoen op afstand
Er zijn diverse technische mogelijkheden om de dienst mee te maken. Op onze website https://cgkbennekom.nl/beluisteren staan links naar de mogelijkheden: op de pagina zelf, via Kerkdienstgemist.nl en via de livestream op YouTube. Als één van de opties niet goed werkt, kunt u dus altijd overschakelen naar een andere manier van kijken en luisteren.

Als de uitzending met flink geluid binnenkomt, gaat het meezingen beter!

A.s. zondag hoopt in de ochtendienst ds. Van Roekel voor te gaan en in de avonddienst ds. Versluis uit Ede. De collecten a.s. zondag zijn respectievelijk voor de kerk, voor diverse kassen en voor onderhoud gebouwen.

Over de collecten nog een algemeen bericht van de penningmeesters.

Collecten
Binnen onze gemeente bedragen de collecte-inkomsten ca. 30% van het totale inkomsten. Dat is dus een substantieel deel van de inkomsten. Daarom vragen we uw aandacht voor de collecten in deze periode waarin de collectezak niet fysiek rondgaat in de gemeente.
We vragen u om uw gebruikelijke collecten over te maken naar de bankrekening van de kerk. Dat kan op IBAN NL48RABO0307000214 tnv Chr. Geref. Kerk Bennekom.
Uw kunt dit doen in één bijdrage per gezin, bij voorkeur per maand. De penningmeesters zullen deze bijdrage verdelen over de collecten op basis van een verdeelsleutel die gebaseerd is op ervaringscijfers uit het recente verleden (1e collecte, 2e collecte, deur collecte).
We rekenen op u! Alvast hartelijk bedankt!

Diaconie
De coronacrisis raakt ons gemeente-zijn in al haar facetten! We zijn blij en dankbaar voor de techniek waardoor de Evangelieverkondiging nog steeds door kan gaan. Broeder Jochemsen verwoordde dat afgelopen zondag treffend door te wijzen op 2 Tim. 2 : 9 waar staat dat het Woord van God niet is gebonden. Dat is een enorme bemoediging! Tegelijk zien we dat andere belangrijke aspecten van ons gemeente-zijn, zoals bijvoorbeeld de onderlinge ontmoeting en hulp, om extra aandacht vragen. Gelukkig zien we dat er op allerlei creatieve manieren invulling aan wordt gegeven. Ga daar mee door! Ook vanuit de diaconie denken we na over hoe we daar vorm aan kunnen geven. Ik denk dat we kunnen zeggen dat juist in deze tijd het fijn is dat we in onze gemeente de wijkkringen hebben. We roepen jullie ertoe op om juist binnen deze kringen oog en oor voor elkaar te hebben. Maar even zo goed ook voor mensen in de wijk die geen lid zijn van onze gemeente. Mochten jullie goede ideeën hebben, deel dat vooral met ons en met elkaar! Concreet willen we ook de volgende twee dingen nog benadrukken:

  1. Nog t/m dit weekend loopt de inzamelingsactie voor de voedselbank Ede. Graag willen we die nogmaals onder uw aandacht brengen. Levensmiddelen kunnen nog deze week ingeleverd worden in Het Kerkheem. Een gift is van harte welkom op de bankrekening van de Hervormde Diaconie Bennekom (NL16 SNSB 0947 0033 04) o.v.v. actie voedselbank maart 2020. Ook kan een gift overgemaakt worden naar onze eigen diaconiebankrekening.
  2. Naast gevolgen voor het gemeente- en maatschappelijk leven heeft deze crisis ook grote economische gevolgen. Gelukkig neemt de overheid allerlei noodmaatregelen, maar dat betekent niet dat daarmee alles is gezegd. Nog steeds kan de situatie ontstaan dat ook leden van onze gemeente hun inkomen verliezen en zover in de problemen komen dat zelfs het voorzien in de primaire levensbehoeften een probleem wordt. Graag willen we als diaconie benadrukken dat het onze plicht en roeping is om ‘nood te ledigen’. We zijn er voor u om u met raad en daad bij te staan waar we dat kunnen! Schroom niet om uw wijkdiaken te benaderen mocht dat nodig zijn.

Videoboodschap ds Van Roekel
Een bericht van onze predikant.

Door de coronacrisis ligt veel werk in de gemeente stil. Maar gelukkig kunnen we ook op andere manieren contact hebben, elkaar bemoedigen en leren van Gods Woord. Bijvoorbeeld via internet. Daarom ga ik vanaf volgende week een videoboodschap, een zogenaamde ‘vlog’ verzorgen, die op internet te zien is. 

De naam van de vlog is ‘Manna’. Het doel is om te bemoedigen, te verbinden en Gods Woord door te geven. Er is muziek, informatie voor de gemeente, een meditatie en een gebed. Alles bij elkaar zal het zo’n 10-15 minuten duren.

In het kort:
Wat: ‘Manna’, een videoboodschap voor de gemeente.
Wanneer? Vanaf woensdag 1 april. En als het goed gaat daarna elke woensdagavond zolang de beperkingen van de crisis duren.
Hoe laat? Vanaf 19.00 is de video beschikbaar.

Waar? Op de site van de kerk: www.cgkbennekom.nl en op het youtubekanaal van de kerk: Youtube.nl en dan naar: CGK Bennekom.

Doet u mee?

Rondom de Sionskerk         

Ons gemeenteblad Rondom de Sionskerk, voor de maand april komt dezer dagen gereed.

Omdat de meeste leden niet meer naar de kerk zullen komen zal dit nummer digitaal worden verspreid zoals deze Nieuwsbrief. Bij de leden die geen email hebben zal een exemplaar worden bezorgd.

Voorlopige besluiten over enkele geplande activiteiten
In de vergadering in beperkte samenstelling heeft de KR afgelopen maandagavond vergaderd, nog voordat de nieuwe maatregelen ingegaan waren.

Op twee punten zijn voorlopige besluiten genomen.

Over de ambtsdragersverkiezingen neemt de KR op of kort na 6 april een vervolgbesluit. De situatie was maandagavond – en nu nog-  te onzeker om een goede planning te maken voor de verkiezingen en de bevestigingsdienst. Er is geen hoge urgentie, al hopen we dat beide activiteiten nog voor het zomerreces kunnen plaatsvinden.

De ledenvergadering in Oosterbeek wordt uitgesteld tot nader bericht

Ook de ledenvergadering Bennekom die op 8 april gepland stond, wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Als iets meer zicht is op het verdere verloop van de gebeurtenissen, komen we erop terug. De financiële verslagen van de kerk (incl. Oosterbeek), van de diaconie en commissies worden digitaal op de site aangeboden, evenals het rapport van de kascontrolecommissie. Vragen en opmerkingen over de verslagen kunnen bij de scriba worden ingediend.

Behoefte aan contact
We herhalen onze uitnodiging van vorige week: Hebt u door deze epidemie weinig of geen contacten meer en hebt u daar wel behoefte aan, laat het dan weten aan de dominee, uw wijkouderling of -diaken, of eventueel de scriba (). U kunt ook contact opnemen met de coördinator van uw wijkkring of met iemand van de diaconale commissie, met wie u al regelmatig contact hebt. Ook al is een persoonlijk bezoek wellicht niet verstandig, telefonisch contact kan natuurlijk wel!

Ook bij andere pastorale vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met dominee, wijkouderling, wijkdiaken of scriba.

Tot slot

“Zeker mijn ziel is stil voor God;
Van Hem is mijn heil
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
Mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.”
Het is onze bede dat de Heere ieder van ons uit dit vertrouwen wil doen leven.  

Uw kerkenraad

PS: Komend weekend gaat de zomertijd in!