#01 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

Achtergrond
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet extra maatregelen getroffen. Een ervan is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. Uit gehoorzaamheid aan onze overheid en uit zorg voor elkaar en vooral de ouderen onder ons, wil de kerkenraad deze en andere voorschriften opvolgen. Dit betekent dat de kerkdiensten in Bennekom de komende weken niet op de gewone manier kunnen doorgaan. In Oosterbeek kan dat, zo de Heere wil, wel.

De kerkenraad vindt het van belang de lofzang (Habakuk 3: 17-19) en de woordverkondiging gaande te houden. Daarom hebben wij een aantal besluiten genomen, die al komende zondag ingaan. We vragen u  zoveel mogelijk mee te werken. Al onze plannen maken we in het geloof, dat de Heere boven alles staat en in het besef van onze afhankelijkheid van Hem.

Kerkdiensten met beperkt aantal aanwezigen (in principe twee wijken per dienst):
Er worden zowel in Bennekom als in Oosterbeek kerkdiensten gehouden op de gebruikelijke tijden, maar met maximaal 100 mensen. Per dienst  in Bennekom worden enkele wijken uitgenodigd om naar de kerk in Bennekom te komen (zie rooster hieronder). Andere gemeenteleden kunnen de diensten uiteraard meebeleven via internet of kerkradio. Bijvoorbeeld via onze website https://cgkbennekom.nl/beluisteren.

We vragen alle leden die een dienst thuis meebeleven om het collectegeld naar de kerk over te maken: IBAN NL48 RABO 0307000214 t.n.v. penningmeester CGK Bennekom

Of IBAN NL46 INGB0000834653 t.n.v. penningmeester CGK Oosterbeek.

Rooster voor 15 maart in hoofdlijnen (voor wijkindeling zie handboekje van onze gemeente) :

Groep 1: morgendienst in Bennekom
omvat wijkkringen West-1 en -2, Kraats-Zuidwest en Kraats-noordoost & Veenendaal

Groep 2: avonddienst in Bennekom
omvat wijkkringen Oost-2, Midden-1 en Midden-2

Groep 3: morgendienst in Oosterbeek
omvat wijkkringen Oost-1, Betuwe en Oosterbeek

Groep 4: geen diensten op 15 maart
omvat wijkkringen Ede en Wageningen

Dit rooster geldt voor komende zondag 15 maart. Afhankelijk van hoe het gaat, kunnen we bijstellen voor de volgende zondagen. Blijft dus de informatie vanuit de kerkenraad volgen

In aanvulling op het rooster:

  • Ten overvloede, maar toch voor de duidelijkheid: het huidige rooster houdt in dat we  naast de leden uit Oosterbeek ook de leden van de Wijk Oost 1 en Betuwe vragen om in Oosterbeek naar de kerk te gaan.
  • Ouderen met een zwakke gezondheid raden wij aan thuis te blijven.
  • Iedereen met een vorm van verkoudheid raden wij aan thuis te blijven.
  • Er zal geen kinderoppas zijn. We vragen ouders van kinderen die niet de hele dienst in de kerkzaal blijven, om die kinderen thuis te houden. Een van de ouders kan dan met de eigen wijk naar de kerk, de andere ouder kan dan een andere dienst bijwonen, ook al is de eigen wijk niet aan de beurt.
  • Leden die niet kunnen op het tijdstip dat hun wijk aan de beurt is (niet in de ochtend of niet in de avond) mogen wisselen op diezelfde zondag en dus in plaats van de ochtend, de avond gaan, of andersom.
  • We bevelen aan om in de kerkzaal zowel in Bennekom als in Oosterbeek gespreid te gaan zitten; afstand is een belangrijke risicofactor in de verspreiding van het virus. Ook andere voorschriften van overheid/RIVM willen we opvolgen, dus: geen handen geven en alleen collecten bij de uitgang.

Avondmaal Oosterbeek
In Oosterbeek stellen we de geplande voorbereiding en bediening van het avondmaal uit tot nader bericht. A.s. zondag in Oosterbeek dus een ‘gewone’ dienst.

Ambtsdragersverkiezingen
De verkiezing van nieuwe ambtsdragers – die gepland stond voor zondagochtend 15 maart na de morgendienst – stellen we eveneens tot nader bericht uit.

Overige activiteiten
Vooralsnog gaan in principe de catechisaties door.

Bijeenkomsten van clubs, verenigingen, bijbelkringen en wijkkringen kunnen wat de kerkenraad betreft doorgaan. Maar de leiders/coördinatoren van de diverse groepen kunnen uiteraard bij ontwikkelingen in de actuele situatie besluiten om activiteiten niet te laten doorgaan.

Wij maken u er attent op dat de classicale zendingsbijeenkomst van 21 maart a.s. niet doorgaat.

Pastoraat
Vanwege het advies van de overheid zal ds. Van Roekel de komende weken terughoudend zijn in het doen van pastorale bezoeken aan ouderen en zieken. Hij zal per situatie met het betrokken gemeentelid en eventueel diens familie overleggen.

Als zich bijzondere situaties voordoen, stellen we het wel op prijs als u ons dat laat weten. Dit geldt natuurlijk ook bij een onverhoopte besmetting met het coronavirus.

Tot slot
We leven in bijzondere tijden. Laten wij als gemeente van Christus in deze tijd leven als een priesterlijke gemeente, die de voorbede doet voor elkaar, maar ook voor ons land en volk en de wereld, en in het bijzonder voor de velen in nood, van welke aard ook. En als mensen die Christus’ Naam willen dragen en in betrokkenheid en wijsheid invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid. Opdat Zijn naam in ons leven verheerlijkt wordt.

Uw kerkenraad