#07 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

24 april 2020

Kort na Pasen zijn de volgelingen van Jezus in Galilea en wachten op Jezus. En omdat onduidelijk is hoe het nu gaat met dat ‘vissers van mensen’ worden, pakken de vissers hun oude beroep maar weer op. Dat gaat niet zo best. Ploeteren. Door Jezus’ dood en opstanding is alles ontregelt. Het nieuwe leven wil (soms) nog niet, het oude gaat niet meer. Dan blijkt opeens Jezus aan de oever te staan, aanvankelijk zonder dat ze het doorhadden. Ze volgen Zijn aanwijzing en de uitoefening van het oude beroep leidt, voor Petrus opnieuw, tot een teken van de nieuwe taak! Bij ons geploeter is Jezus dichterbij dan we soms beseffen. Maar als we dat doorhebben dan gaat het ook over een andere boeg. Voor wat betreft verandering van beroep zal dit voor de meesten van ons zo niet gelden. Maar voor ons allen is wel de vraag: laten we bepaalde oude gewoonten die het nieuwe leven na Pasen in de weg staan, door Jezus ontregelen? Dat kan een nieuw zicht geven op ons leven met Hem!

Erediensten
Er is wat betreft mogelijkheden van de gemeente geen verandering. We gaan met de diensten vooralsnog door op de wijze van afgelopen zondag.

Oosterbeek
Overigens realiseren we ons dat voor onze Oosterbeekse leden die gewend waren de diensten in Oosterbeek bij te wonen, de verandering groter is dan voor de Bennekomse leden. Zij missen de hun vertrouwde omgeving van het gebouw in Oosterbeek. Terwijl veel gemeenteleden ervaren dat het beeld van de kerkzaal, kansel en predikant helpt om goed bij de dienst betrokken te zijn. We wensen ieder die afstemt op de Sionskerk, maar in het bijzonder onze Oosterbeekse leden, Gods zegen toe bij het meebeleven van de diensten!

Bijzondere kerkelijke gebeurtenissen
Afgelopen maandag is in de kerkenraad gesproken over bijzondere activiteiten van ons kerkelijke leven. We denken dan aan de ambtsdragersverkiezingen en de dienst van bevestiging, maar ook de overdrachtsvergadering in de kerkenraad. Deze drie stappen hangen samen en zolang niet duidelijk is of en hoe elke stap gezet kan worden, heeft het weinig zin de eerste stap te zetten. Verder gaat het dan ook over het dopen van pasgeboren kinderen in de gemeente en de belijdenisdienst van hen die openbare geloofsbelijdenis willen afleggen. Hoe gaan we daarmee om? Wanneer ontstaat weer iets meer ruimte om toch weer meer activiteiten te kunnen realiseren, al is het dan in een 1,5m afstand-kerkdienst? We hebben nog geen antwoorden en die kunnen ook per type activiteit verschillen. Wel wordt in de komende weken concreet nagedacht over een praktische realisering van met name ambtsdragers verkiezingen en daarmee verbonden vervolgstappen.

We houden u op de hoogte. Als u er een bepaalde gedachte over heeft, houden we ons aanbevolen.

noodhulp Elien
Graag herinneren we nog aan de oproep van Elien om steun voor de noodhulp. Zie aprilnummer van Rondom de Sionskerk, p.9 voor meer informatie.

Manna
We herinneren nog aan de wekelijkse videoboodschap ‘Manna’ van ds Van Roekel.
Elke woensdag om 19:00 uur op de site van de kerk: www.cgkbennekom.nl en op het YouTube-kanaal van de kerk: Youtube.com en dan naar: CGK Bennekom.

Uw kerkenraad