#09 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

14 mei 2020

Mededeling van de kerkenraad over ambtsdragersverkiezingen
Op 23 februari en 1 maart jl. heeft de kerkenraad reeds de namen voorgedragen van kandidaten voor ambtsdragers om de vacatures te vervullen die ontstaan door de dit jaar aftredende ambtsdragers.
Wegens de coronamaatregelen is nu niet te voorzien wanneer een ‘gewone’ stemmingsvergadering mogelijk zal zijn. Digitale verkiezingen zijn ontraden door het kerkverband, de voorgestelde route is een van de opties die het kerkverband aanbeveelt.
Getracht is de dienst na 1 juli te laten plaatsvinden omdat dan de verruiming tot 100 bezoekers van kracht is, maar dit is niet wenselijk vanwege de vakantie van ds. Van Roekel begin juli, de aansluitende schoolvakanties en de start van het kerkelijke seizoen in september. Als de bevestigingsdienst niet voor de zomervakantie plaatsvindt dan zou die pas eind september gehouden kunnen worden. De kerkenraad vindt dat te laat zeker gezien de nu al lange periode van onzekerheid voor de gekandideerde broeders.

De kerkenraad realiseert zich dat bij deze procedure kanttekeningen te maken zijn, maar meent in de gegeven omstandigheden dat deze weg kerkelijk en geestelijk verantwoord is.
Daarom stelt de kerkenraad de onderstaande schriftelijke stemmingsprocedure voor; allemaal onder het voorbehoud van Jacobus.

1.       De namen voor talstelling zijn al eerder meegedeeld. Zondag 24 mei zullen de namen nog een keer worden afgelezen voor de ochtenddienst.

2.       Zondag 24 mei zal er ook voorbede voor de verkiezingen worden gehouden. We vragen zoals gebruikelijk Gods leiding en zegen over de verkiezing.

3.       Op maandagavond 25 mei, als de leden het stembriefje hebben ontvangen (zie volgende punt), zal vanaf 20.00 uur in  de kerkzaal de stemming geopend worden met Bijbellezing en gebed. Dit zal gedaan worden in de Manna-uitzending van die week. Manna wordt die week dus uitgezonden op maandagavond vanaf 20.00 uur. Uiteraard zal dit allemaal meebeleefd kunnen worden via de gebruikelijke internetkanalen. Leden kunnen direct in aansluiting daaraan hun stem uitbrengen op het stembriefje, al kan dat ook op een ander moment.

4.       Op maandag 25 mei ontvangen alle stemgerechtigde leden per mail een stembriefje. U kunt dit thuis printen. Gemeenteleden zonder e-mail krijgen een stembriefje thuisbezorgd. Gemeenteleden met mail maar zonder printmogelijkheden worden verzocht via familie of andere gemeenteleden te worden voorzien van een geprint stembriefje. Stembriefjes zijn niet uniek of genummerd, controle vind plaats via de ontvangst, niet via de uitgifte.

5.       De stemgerechtigde leden kunnen het stembriefje invullen en deze dubbelgevouwen in een gesloten envelop inleveren. Op de envelop dienen naam, adres én handtekening vermeld te worden. Dus: het stembriefje dubbelvouwen en naam, adres én handtekening op de envelop, niet op het stembriefje. Afwijkingen hiervan maken de stem ongeldig.

6.       Als er meerdere stembriefjes in één envelop gedaan worden, dienen alle namen en handtekeningen op de envelop vermeld te worden. De namen op de enveloppen vormen de intekenlijst. Het aantal namen wordt later gecontroleerd met het aantal stembriefjes. Als er méér stembriefjes in de envelop zitten dan namen vermeld op de envelop dan zijn alle stembriefjes in de envelop ongeldig. Andere wijzen van doorgeven van stemmen (via mail of WhatsApp) maken de stem ongeldig.

7.       Aan de hand van de ledenlijst en de namen op de enveloppen wordt bijgehouden en gecontroleerd wie gestemd heeft.

8.       De stembriefjes kunnen tot en met vrijdag 29 mei ingeleverd worden bij ons kerkgebouw, de CGK Sionskerk te Bennekom, door de envelop in de brievenbus te deponeren. Stemmen kunnen ook per post worden opgestuurd naar het postadres van de kerk: Beatrixlaan 4, 6721 EJ te Bennekom, maar het risico van te late bezorging is aanwezig. Stemmen die later dan vrijdag 29 mei zijn ontvangen, zijn ongeldig. Als u per post opstuurt, doet u dan uw stemenvelop in een andere envelop. Leden die geen gelegenheid hebben om hun stembriefje bij de kerk in te leveren of op te sturen, kunnen hun wijkouderling of -diaken bellen en die zal regelen dat de envelop wordt opgehaald.

9.      Op zaterdag 30 mei worden de enveloppen geopend en de stemmen geteld door een delegatie van 3 kerkenraadsleden en een nog te benaderen gemeentelid. Het openen van de enveloppen wordt gescheiden van het tellen van de stemmen, zodat namen van leden niet met uitgebrachte stemmen worden verbonden.

10.   De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt op zondagochtend 31 mei via de mededelingen voorafgaand aan de dienst.

11.   Mocht een tweede ronde nodig zijn, dan zal exact dezelfde procedure worden gevolgd vanaf de dinsdag erop (maandag is 2e Pinksterdag), dus 2 juni stembriefjes versturen, inleveren uiterlijk 5 juni, stemmen tellen op 6 juni.

12.   Mocht u formeel bezwaar willen maken tegen deze procedure, dan kan dat tot uiterlijk donderdag 21 mei per email naar de 1e scriba Hans Tanger .
Voor vragen over deze procedure kunt u zich wenden tot de voorzitter van de kerkenraad, Henk Jochemsen.

13.   Zoals gebruikelijk is er ook na afloop van de stemming een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verloop van de stemming. Dit kan gedurende vijf dagen na bekendmaking van de uitslag. U kunt dan geen bezwaar meer maken tegen de opzet van de procedure. Die mogelijkheid is er zoals genoemd tot en met 21 mei.

14.   Als alle stappen in dit proces zonder vertraging verlopen, is de eerste mogelijkheid voor een bevestigingsdienst op zondag 21 juni a.s. Het aantal aanwezigen zal dan gemaximeerd worden tot de toegestane 30 personen.

We hopen en vertrouwen op uw aller medewerking en bidden onze Hemelse Vader om een gezegende stemming.

Lancering website Kerk-spot
Zoals de meesten van u gemerkt zullen hebben, is de website Kerkspot gelanceerd.

Mogelijk zijn er leden van wie het emailadres niet bekend is of niet meer klopt. Die leden ontvangen dus niet de nieuwsbrieven van de kerkenraad, ook deze niet, en hebben de email over Kerkspot niet. Laten we in onderlinge contacten elkaar aanmoedigen om ons emailadres aan de ledenadministratie door te geven:  
Als op de website Kerkspot gegevens van u niet kloppen, laat dat dan ook weten aan de ledenadministratie, ook als u zelf de gegevens verandert. Voorlopig houden we namelijk ook nog een schriftelijke ledenadministratie bij!