#10 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

28 mei 2020

Erediensten met meer gemeenteleden
Zoals u weet mogen vanaf 1 juni weer kerkdiensten gehouden worden met max. 30 personen. De kerkenraad wil die inderdaad gaan beleggen. Er moet veel georganiseerd en geregeld worden om die diensten volgens de regels te laten verlopen. Dat wordt nog wat lastiger met diensten waaraan maximaal 100 personen mogen deelnemen. Daarom willen we de diensten in juni ook gebruiken om te oefenen met de regels en procedures.
Hierover is zondag 24 mei na de ochtenddienst een uitvoerige mededeling gedaan. In deze nieuwsbrief geven we zonder verdere toelichting de praktische regelingen en afspraken weer die voor iedere kerkganger van belang zijn. We volgen hierin de aanwijzingen die ons kerkverband heeft opgesteld, toegepast op onze situatie.

We nodigen u van harte uit om een dienst in juni bij te wonen. Als u zich daarvoor wilt opgeven, leest u dan het onderstaande s.v.p. zorgvuldig door.

Doelstellingen
Met de voorschriften en bijkomende beperkingen beogen we, vanuit ons geloof, het volgende.

1)      Zo veel als mogelijk is leven als gemeente van Christus in de gezamenlijke ontmoeting met de Heere, en met elkaar, om toegerust in de wereld te staan. In dit verband willen we benadrukken dat we dankbaar zijn dat geleidelijk aan weer meer mogelijk is in het kerkelijke leven;

2)      Als kerk de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk beperken tot er een goede behandeling is en wordt voorkomen dat de zorg weer wordt overbelast;

3)      Bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren in ons midden en in onze omgeving. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde.

Gezondheid
Voor ieder die overweegt zich op te geven voor een van de diensten in juni (zie onder) eerst nogmaals de gezondheidsregels vooraf. U zult ze wel kennen, maar voor de zekerheid…

•      Iedereen die wegens leeftijd of gezondheidstoestand tot de risicogroepen behoort, raden we aan nog niet te komen.

•      Iedereen met een vorm van verkoudheid, wordt gevraagd thuis te blijven; als iemand in het gezin daarnaast koorts heeft, vragen we het hele gezin niet naar de kerk te komen.

•      Verder: regelmatig handen wassen, niezen/hoesten in binnenkant elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken.

Opgave
Deelname aan een kerkdienst in juni gaat via opgave en rooster. Gemeenteleden – en ook de meelevende gastleden, kunnen zich voor een dienst in juni opgeven – dus niet voor een bepaalde dienst. Opgave kan m.i.v. vrijdagochtend 29 mei, 9.00 uur bij br. Stefan van Dam; dat kan via deze link naar het opgaveformulier https://forms.gle/Xomio4W4oiy6RQBv9, per email en zo nodig kan het ’s avonds ook per telefoon. Voor tweede Pinksterdag kunt u zich aanmelden tot zaterdag 13.00 uur. Vermeld daarbij als u een bepaalde dienst beslist niet kunt en of u voorkeur heeft voor morgen- of avonddienst. Verder ook of u bereid bent om na afloop van de dienst mee te helpen met het afnemen van de kerkbanken. Dit moet na iedere dienst en met een paar vrijwilligers is dat snel geklaard!

Er zal in juni geen kinderoppas zijn; kinderen die de hele dienst in de kerkzaal blijven, zijn welkom.

Op basis van de aanmeldingen wordt een rooster gemaakt en dat wordt gemaild naar allen die zijn ingeroosterd. We gaan ervan uit dat wie zich opgeeft ook daadwerkelijk komt, tenzij sprake is van overmacht. Dan zou u mogelijk kunnen ruilen met iemand anders die voor een andere dienst staat ingeroosterd. 

Binnenkomst, garderobe en toilet
Komt u tijdig, dus niet allemaal de laatste 5 minuten; het naar binnen gaan kost meer tijd dan normaal.

U kunt de kerk alleen via de hoofdingang binnenkomen; de ingang bij de parkeerplaats zal zijn afgesloten. Let erop dat u bij het naderen en naar binnen gaan van de kerk steeds de 1,5 m afstand bewaart. Bij de oprit naar de deur zal de 1,5 m aangegeven staan met pionnen. Wacht bij de deur totdat u aan de beurt bent.

Bij de ingang staat ontsmettingsgel voor uw handen – maak daar gebruik van s.v.p. Houd ook bij het naar binnen gaan 1.5 m afstand van elkaar (zie markeringen). Kerkgangers zullen worden verwelkomd door een ‘ontvangstcomité’ (herkenbaar aan het hesje; we noemen die stewards). Eén van hen zal u enkele vragen stellen over uw eigen gezondheid en over die van uw huisgenoten (zie gezondheidspunten hierboven). Als er toch iets aan de hand blijkt te zijn met een gezondheidsrisico dat u mogelijk was vergeten, dan wordt u gevraagd weer naar huis te gaan.

Mantels, paraplu en dergelijke worden meegenomen de kerkzaal in. Dus geen gebruik maken van de garderobe.

Vervolgens zal een andere steward (ook herkenbaar aan hesje) u begeleiden de kerkzaal in en krijgt u een plaats aangewezen. Dit is nodig om de vereiste afstand steeds te bewaren en een goede verdeling van de aanwezigen over de hele kerkzaal te krijgen. Ga niet in discussie maar volg blijmoedig de aanwijzingen op!

In de kerk zijn looproutes uitgestippeld en zitplaatsen gemarkeerd met kussens. Op aanwijzing van de steward kunnen die verschoven worden om leden van een huishouden wel bij elkaar te laten zitten maar verder de 1,5 m afstand te bewaren. Gezinnen met meerdere kinderen zal zoveel mogelijk worden gevraagd in de korte banken plaats te nemen. Aan de kant van het gangpad moet ten minste een halve meter van de bank vrijgelaten worden om niet te dicht op het gangpad te zitten.

Probeer te voorkomen dat u gebruik moet maken van het toilet. Voor het geval dat toch onvermijdelijk is, is in het gebouw één toilet beschikbaar, de andere toiletten zijn afgesloten. Als de kans groot is dat u tijdens de dienst naar het toilet moet, vraagt u dan aan de steward of u aan een einde van een bank mag zitten, omdat anders de kerkgangers tussen u en het gangpad ook de bank uit moeten. Als iemand tijdens de dienst onwel wordt, zal de dienstdoende BHV-er die over beschermingsmaterialen beschikt, direct hulp bieden. Laat dus hulp aan die BHV-er over.

Zingen
De discussie daarover gaat door en dit is niet de plaats om die te voeren. Alles afwegend heeft de kerkenraad nu voorlopig besloten in de diensten met max. 30 personen de aanwezigen ruimte te geven om, als u dat wilt, zacht mee te zingen met de opnamen van eerdere diensten die ten gehore worden gebracht, zoals we nu ook doen. De kerkenraad meent dat dit verantwoord is om de volgende redenen. De gemiddelde afstand bij 30 aanwezigen zal meer zijn dan 1,5 m. De kerkzaal is hoog en virussen in superkleine druppeltjes (aerosolen) hebben de ruimte voordat ze bij iemand anders zouden komen. Door gebruik van de ventilatoren bovenin de raamwand is er behoorlijk goede ventilatie en worden de aerosolen naar buiten toe afgezogen. Het geluid van de ventilatoren zal om die reden iets sterker zijn dan normaal. We verwachten binnenkort van de overheid aanwijzingen op dit punt. Zodra die bekend zijn, zullen die uiteraard een doorslaggevende rol spelen bij de inrichting van de diensten.

Er zullen in de hal geen Bijbels en geen Weerklankbundels beschikbaar zijn om te voorkomen dat die een besmetting zouden doorgeven. Breng dus zelf uw bijbel en bundel mee.

Na afloop
Na afloop van de dienst blijft iedereen nog op de eigen plaats. De stewards zullen aanwijzingen geven bij het verlaten van de kerkzaal. Dit zal gebeuren per bank van achter naar voren. De mensen aan de raamkant van de lange banken verlaten de kerk via de nooduitgang (schuin onder het orgel), de mensen aan de gangpadkant van de lange banken en die in de korte banken nemen de gebruikelijke deur achterin de kerk en verlaten het gebouw via de hoofdingang. Ook dan zal de deur bij de parkeerplaats afgesloten zijn. Volg de aanwijzingen van de stewards. Houd altijd de 1.5 m afstand. Blijf niet staan in de hal en ook niet vlakbij de deur, maar loop door naar de weg. Voorkom ook op de weg groepsvorming, svp.

Komende diensten
De eerste dienst met 30 mensen willen we houden op 1 juni, 2e Pinksterdag, en vervolgens elke ‘gewone’ dienst in juni. Als de versoepelingen doorgaan, zal de ochtenddienst op DV 21 juni een dienst zijn van bevestiging van nieuwe ambtsdragers en afscheid van aftredende broeders. Deelname aan die dienst zal voornamelijk zijn op aangeven van de betreffende broeders.

Over de gang van zaken in juli krijgt u later nadere informatie. De werkgroep die dit allemaal voorbereidt is daarmee nog bezig. En een en ander zal ook afhangen van ontwikkelingen van de epidemie en in de regelgeving. 

– – – 

Broeders en zusters, we snappen het als u dit allemaal wat krampachtig vindt. We doen dit niet omdat we het leuk vinden, ook niet allereerst omdat de overheid dit van ons vraagt. We doen dit omdat we graag in de kerk bij elkaar komen en dit voor de veiligheid van ons allen nodig is. Discussie over individuele maatregelen zou mogelijk zijn, maar dat doen we op een ander moment wel.

Laten we nu met blijdschap opgaan naar de kerk als het onze beurt is en in alle rust en vriendelijkheid ons schikken naar wat nu noodzakelijk is en samen onze God dienen.

De kerkenraad

PS. Als er leden zijn die behoefte hebben aan een onderlinge gedachtewisseling over het beleid van de kerkenraad m.b.t. diensten dan ben ik, Henk Jochemsen, daartoe graag bereid. Ook om te verantwoorden zoals we het tot nu toe hebben gedaan. Dat zou kunnen via een Skype-bijeenkomst, of als er niet meer dan 30 zijn, in de kerkzaal. Laat het mij weten als u belangstelling hebt.