#11 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

2 juli 2020

In deze nieuwsbrief vindt u het rooster voor de diensten en hoe zich kunt opgeven. 

Bijbelse oproep
‘Maar u bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.’ ‘Ik zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik U loven.’ (Ps. 22:6, 23).

Geloven is persoonlijk maar niet individualistisch. We horen bij Gods volk, bij het Lichaam van Christus. Ons geloof wordt op een eigen wijze gevoed in de bijeenkomsten van de gemeente. En onze God, onze Heere Jezus Christus wordt op een extra wijze gediend in de samenkomsten en de gemeenschappelijke lofzang van Zijn volk! Als kerkenraad brengen we dit graag onder de aandacht van heel de gemeente. De mogelijkheid om samen te komen, neemt toe. De Heere roept ons op daarvan op verantwoorde wijze gebruik te maken. Laten we zoveel mogelijk de goede gewoonte om op zondag naar de kerk te gaan, weer oppakken!

Natuurlijk snappen we dat een heel aantal leden wegens leeftijd en/of gezondheidssituatie vooralsnog niet kunnen komen. Maar laten we ons wel in alle eerlijkheid afvragen, of we goede redenen hebben om niet weer de diensten te bezoeken wanneer ons die mogelijkheid wordt geboden.

Meer gemeenteleden
Vanaf 1 juli is het aantal kerkgangers alleen nog beperkt door de ruimte die de kerkzaal biedt en de eis van 1,5 meter afstand tussen leden die niet tot een huishouden behoren. Dit betekent dat we de organisatie  van de diensten en de nodige protocollen hebben aangepast. Daarover is na de ochtenddienst van 28 juni al iets gezegd. In deze nieuwsbrief vindt u meer details over de praktische regelingen en afspraken die voor iedere kerkganger van belang zijn. We volgen hierin globaal de aanwijzingen die ons kerkverband heeft opgesteld, toegepast op onze situatie.

 Opgave en aankomst
Deelname aan een kerkdienst blijft gaan via opgave en rooster. Omdat we ervan uitgaan dat meer en meer gemeenteleden de diensten weer zullen gaan bijwonen, willen we deelname ordenen. We verdelen de gemeente in twee groepen A en B. Groep A bestaat uit de ‘zuidelijke’ wijkkringen Betuwe, Kraats-zuidwest, Midden-1, Oost-1, Oosterbeek, Wageningen en West-1. Deel B bestaat uit de ‘noordelijke’ wijkkringen Ede, Kraats-noordoost & Veenendaal, Midden-2, Oost-2 en West-2.

We nodigen de leden van deel A en deel B om en om uit voor de ochtend- en de avonddienst. Dit leidt voor juli tot het volgende rooster. In de loop van juli gaan we op grond van de bevindingen zo door of gaan we weer aanpassen.

DatumOchtendAvond
5 juliGroep AGroep B
12 juliGroep BGroep A
19 juliGroep A (doopdienst)Groep B
26 juliGroep BGroep A


Ga s.v.p na wanneer u ‘aan de beurt’ bent en geef u zo mogelijk op voor de betreffende dienst. Opgave gaat nog steeds bij Stefan van Dam. Opgave kan digitaal via de volgende links:

Groep A: https://forms.gle/z71y5SFBoABh2yzS9; Groep B: https://forms.gle/1QQFs6NCastFanF49

Als u dat lastig vindt, kan het ook via emailadres ; of desnoods ’s avonds per telefoon (0619536778).  Geeft u zich s.v.p. zo spoedig mogelijk op, dat maakt de organisatie gemakkelijker. Als u na opgave niets hoort, wordt u verwacht!

Mochten meer mensen zich opgeven voor een dienst dan nu in de kerkzaal kunnen, dan schuiven de leden die er niet meer bij kunnen op naar de dienst twee weken later. Bijvoorbeeld, u woont in wijk midden-1, dat is groep A; u geeft u op voor 5 juli ochtenddienst, maar u bent laat met opgeven en de dienst zit al vol. Dan wordt u ingedeeld voor de ochtenddienst op 19 juli die weer voor groep A is gereserveerd. Dit neemt natuurlijk niet weg dat u dan ook kunt opgeven voor de avonddienst van 12 juli.

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor de kinderen van 4-6 in de blauwe zaal en voor de kinderen tot 3 jaar in de gele zaal. Geef bij de opgave aan als u met kinderen komt.

Na afloop van de morgendienst willen we de gebruikte banken en een paar andere dingen ontsmetten. Mogen we ervan uitgaan dat er in elke dienst wel een paar leden zijn die daarbij willen helpen? Loopt u dan na afloop van de dienst als de andere mensen de zaal hebben verlaten, naar voren in de kerkzaal; daar zal de koster u verder aanwijzingen geven.

Om opstopping bij de ingang en in de hal te voorkomen, vragen we u niet allemaal de laatste 5 minuten te komen; laten we proberen spontaan gespreid te komen.

Stalling van fietsen
Als u op de fiets komt met kinderen die naar de oppas gaan, dan graag de fietsen stallen op de parkeerplaats achter de kerk nabij de kerkenraadskamer. Na afloop van de dienst en  het ophalen van de kinderen uit de oppasdienst verlaten zij de kerk namelijk ook via deze achteruitgang nabij de kerkenraadskamer.

Gemeenteleden met kinderen die geen gebruik maken van de kinderoppas, vragen we om de fiets te stallen rechts van de hoofdingang in de fietsenrekken. De overige gemeenteleden verzoeken om de fiets zoveel mogelijk links van de hoofdingang te stallen. Dit alles om te voorkomen dat de gemeenteleden dicht langs elkaar gaan lopen op zoek naar de fiets.

Binnenkomst, garderobe en toilet
U kunt de kerk alleen via de hoofdingang binnenkomen; de ingang bij de parkeerplaats zal voor de dienst gesloten zijn. Bij de ingang staat ontsmettingsgel voor uw handen – gebruikt u die s.v.p. Houd ook bij het binnenkomen 1,5 meter afstand van elkaar en wacht totdat u aan de beurt bent. Volg de aanwijzingen van de stewards, s.v.p.

De gezondheidsvragen hoeven in juli niet meer gesteld te worden omdat er bij ons minder dan 100 p komen.

Maar wel blijft gelden dat als u verkouden bent, u wordt verzocht niet te komen en ook niet wanneer een van de gezinsleden ziek is of koorts heeft. 

Mantels en dergelijke worden meegenomen de kerkzaal in. Dus geen gebruik maken van de garderobe.

Vervolgens zal een van de stewards (met geel hesje) u begeleiden de kerkzaal in en krijgt u een plaats aangewezen. Zitplaatsen zijn gemarkeerd met kussens. Die mogen in dezelfde bank verschoven worden zolang mensen die niet tot een huishouden horen op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.

Als u kinderen hebt die naar de oppas gaan, dan langs de rechtermuur van de hal langs de blauwe zaal, daar eventueel uw kind(eren) overdragen aan de oppas; doorlopen naar de gele zaal en ook daar uw kind(eren) overdragen aan de oppas en dan langs de andere muur naar de hoofdingang (bij het orgel); daar achter de markeerstreep wachten tot u door een steward wordt begeleid naar uw plaats. In de hal zijn looproutes uitgestippeld en markeerstrepen geplaatst op 1,5 m; houdt u zich daaraan s.v.p.

Kerkgangers met kinderen in de oppas, wordt gevraagd in de korte banken te gaan zitten en als die vol zijn in de lange banken langs het middenpad.

Probeer te voorkomen dat u gebruik moet maken van het toilet. Voor het geval dat toch onvermijdelijk is, is in het gebouw één toilet beschikbaar, de andere toiletten zijn afgesloten. 

Na afloop
Na afloop van de dienst blijft iedereen nog op de eigen plaats. De aanwezigen zullen per bank de gelegenheid krijgen de kerkzaal te verlaten. De kerkgangers in de lange banken gaan allemaal naar de muur met de ramen (Oostmuur) en verlaten de kerk via de nooduitgang, schuin onder het orgel. Vanaf de achterste bank zal een steward aangeven wanneer de mensen in uw bank naar buiten kunnen gaan. De kerkgangers in de korte banken en de ouders die kinderen hebben in de oppas en in de lange banken zitten, gaan vanaf de achterste bank, per bank de kerkzaal verlaten via de hoofduitgang. In de hal steken die ouders over naar de deur van de blauwe zaal om, indien van toepassing, hun kind op te halen; lopen dan naar de gele zaal om, indien van toepassing, hun kind op te halen en verlaten de kerk via de achteruitgang nabij de kerkenraadskamer. 

Volg s.v.p. de aanwijzingen van de stewards. Houd altijd de 1,5 meter afstand. Blijf niet staan in de hal en ook niet vlak bij de deur, maar loop door naar de weg. Voorkom ook op de weg groepsvorming, s.v.p.

Zingen
Het zingen in de diensten blijft een onderwerp van discussie en onenigheid. Landelijke kerkverbanden raden het veelal af – in elk geval de hele gemeente te laten meezingen. Veel factoren spelen hier een rol. Daarop is kort ingegaan in de toelichting na de ochtenddienst afgelopen zondag. 

Op dit moment lijkt het niet goed om met zo’n 70 -80 personen in de kerkzaal dat iedereen ‘gewoon’ meezingt, hoe graag we dit ook zouden willen. Alles afwegende komen we tot het volgende voorstel.

  • Op de voorste banken kunnen omstreeks 7 mensen zitten die ‘gewoon’ kunnen zingen. (Van de lange bank het stukje voor de kerkenraadsbank niet gebruiken; we gebruiken wel de voorste korte bank erbij voor de zangers. Leden die (redelijk) goed kunnen zingen, kunnen op de voorste bank plaatsnemen zolang er ruimte is. Je moet dan dus op tijd zijn. Laten we in de loop van de komende weken elkaar ook ruimte geven daarin.
  • De overige gemeenteleden kunnen meezingen mits men een mondkapje op heeft; anders niet zingen. Laten we ons niet generen om zo’n ding op te zetten, het is inmiddels in de samenleving ingeburgerd. En proefondervindelijk heb ik vastgesteld dat je er best mee kunt zingen.
  • We zingen weer direct bij het orgel, dus zonder begeleiding van oude opnamen.

Als de overheid met nadere instructies komt m.b.t. zingen in gebouwen, gaan we na of onze regels aangepast moeten worden.

Komende diensten
We beginnen op zondag 5 juli met meer kerkgangers.

Op 19 juli is een doopdienst gepland. Dan zal familie van de dopelingen ook aanwezig zijn. Maar laat u zich niet weerhouden u op te geven; als het aantal te groot wordt, hoort u het van ons en staat u bovenaan de lijst voor de ochtenddienst twee weken later. 

Over de gang van zaken in augustus krijgt u later nadere informatie. Een en ander zal ook afhangen van ontwikkelingen van de epidemie en in de regelgeving. 

Tot slot
Broeders en zusters, laten we met blijdschap opgaan naar de kerk als het onze beurt is om zoveel mogelijk samen als gemeente onze God te ontmoeten en gesterkt weer het leven in te gaan; zie Daniel 10:19 : ‘Terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterkt.’

Nieuwe wijkindeling
Nu de wisseling van de wacht van enkele ambtsdragers heeft plaatsgevonden is een nieuwe wijkindeling gemaakt van de gemeente. Daarbij zijn enkele factoren leidend geweest.

  • het aantal wijken en wijkouderlingen gaat van 7 naar 6 (waarbij een wijk verdeeld is over twee ouderlingen nl. de scriba en de voorzitter).
  • de wijkkringen blijven zoveel mogelijk gehandhaafd en per wijkkring, en dus per wijkkringcoördinator, moet het aantal verschillende wijkouderlingen en -diakenen zoveel mogelijk beperkt worden, bij voorkeur tot een, maar soms is twee onvermijdelijk (nu waren dat er soms 4)
  • gemeenteleden houden zoveel mogelijk dezelfde ouderling en diaken
  • het aantal adressen per wijk liep nogal uiteen, dat is meer gelijkgetrokken

Het is duidelijk dat niet aan al deze criteria geheel voldaan kan worden. Door alle wijzigingen krijgt een heel aantal gemeenteleden een andere wijkouderling en diaken. Dat is jammer maar onvermijdelijk. We hopen op uw begrip.

De nieuwe indeling zal z.s.m. in het nieuwe handboekje worden bekendgemaakt en ook op kerkspot worden geplaatst.

Als zich in deze tijd waarin de nieuwe indeling nog niet is bekendgemaakt en waarin de dominee met vakantie is, iets voordoet waarbij pastorale betrokkenheid wenselijk is, dan kunt u nog die broeder bellen die uw wijkouderling tot nu was, die zal u verder helpen. Of u kunt scriba (br. Bolink) of voorzitter (br. Jochemsen) bellen. 

De kerkenraad