#13 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

2 oktober 2020

Dank
We willen deze nieuwsbrief beginnen met het uitspreken van onze hartelijke dank aan de HEERE en aan de gemeente voor de diensten gedurende de afgelopen maanden. De deelname van de gemeente is toegenomen en de diensten zitten nu steeds vol. We hebben naast de ‘gewone diensten’- en elke dienst is een zegen – enkele bijzondere en gezegende diensten gehad!

De wijze waarop de deelname aan de diensten verloopt, stemt ook tot dankbaarheid. De flexibiliteit waarmee de gemeente omgaat met de regels en de procedures, de aanvaarding van het daarmee gepaard gaande ongemak zonder ‘morren en tegenspraak’ (Fil. 2:14). Dat is, zo horen we, elders ook wel eens anders. En niet te vergeten, de inzet van veel vrijwilligers die allerlei (extra) taken op zich nemen, voor en tijdens de erediensten en ook breder in het gemeenteleven. We zien dit alles als een zegen van onze God!

Ontwikkelingen en maatregelen
We hebben allemaal wel meegekregen dat de epidemie weer in opmars is. Recent zijn door de overheid weer extra maatregelen afgekondigd. Gelukkig krijgen religieuze organisaties, waaronder de kerken, geen extra beperkingen opgelegd. Enerzijds wegens grondwettelijke godsdienstvrijheid. Maar ook omdat de kerken op een verantwoorde wijze hebben gehandeld en geen (significante) bron van besmetting zijn geweest. Daarmee moeten we, nu de epidemie toeneemt, dus doorgaan zonder te verslappen.

We willen enkele bekende regels herhalen en een extra beschermingsmaatregel invoeren.

  • De 1,5 m afstand wordt te vaak niet in acht genomen, vooral bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk; let daar alstublieft goed op en let op aanwijzingen van onze stewards!
  • Nu de overheid het dringende advies geeft om in openbare ruimten een mondkapje te dragen, willen we dat ook in onze kerk invoeren. Bij het binnenkomen en zolang je je beweegt in het kerkgebouw, vragen we iedereen dringend om een mondkapje te dragen!  Pas als je zit kan het mondkapje af. Bij het zingen mondkapje weer op en ook bij het verlaten van het gebouw.

Mondkapje opzetten en afhalen via de lussen; raak het kapje zelf zo weinig mogelijk aan!

(Ter toelichting: We realiseren ons dat sommigen dit als ongemakkelijk zullen ervaren. En over het effect is discussie, we zijn ons dat bewust. De aanwijzingen dat het een bijdrage levert aan de beperking van de epidemie nemen toe en wij willen de veiligheid binnen ons kerkgebouw optimaliseren, met zoveel mogelijk handhaving van activiteiten).

  • De oude Bennekomse gewoonte om op het laatste moment naar de kerk  te komen, wordt weer meer zichtbaar. Daarom de oproep, kom zo mogelijk wat vroeger, te beginnen om 9.10 resp. 18.10 uur, om gezamenlijk een geleidelijke binnenkomst te krijgen. 
  • Op verzoek van ouders van kinderen van 4-6 jaar is het weer mogelijk om de kinderen eerst mee te nemen in de kerkzaal en bij het zingen voor de preek (het moment waarop de collecte plaatsvond) naar de oppas te laten gaan. Graag de kinderen die de kerkzaal gaan verlaten aan het gangpad laten zitten op de korte banken of aan het middengangpad van de lange banken zodat ze niet voor andere kerkgangers langs hoeven. Het is niet de bedoeling dat ouders meegaan naar de oppas!
  • Opgave voor diensten zal de komende weken nog op dezelfde manier gaan als nu (link: https://eventix.shop/vju6qv8q). Voor eigen leden wordt gewerkt aan een beter systeem via Kerkspot.

Ter herinnering: a.s. zondagmorgen is Groep A aan de beurt en zondagavond groep B.
Groep A bestaat uit de ‘zuidelijke’ wijkkringen
Betuwe, Kraats-zuidwest, Midden-1, Oost-1, Oosterbeek, Wageningen en West-1.

Groep B bestaat uit de ‘noordelijke’ wijkkringen
Ede, Kraats-noordoost & Veenendaal, Midden-2, Oost-2 en West-2.

Dus, om te onthouden:

  • Op tijd komen
  • Mondkapje op bij lopen en staan in het kerkgebouw
  • De oudere kinderen kunnen weer tot de preek in de kerkzaal blijven en dan naar de oppas gaan; ga dan wel strategisch zitten.

Gebruik zalen in de kerk
Omdat het aantal personen dat bij mensen thuis bijeen mag komen sterk beperkt is, vinden meer activiteiten zoals bijbelkringen e.d., plaats in het kerkgebouw. Als iemand een bijeenkomst in de kerk wil realiseren dan is uiteraard opgave vooraf bij de koster noodzakelijk; die zal laten weten wanneer er ruimte is. Ook bij doordeweekse activiteiten in de kerk bij loopbewegingen een mondkapje op!

De commissie van beheer is bezig met het nog meer corona-veilig maken van de zalen. Voor elke zaal wordt een gebruikersrichtlijn opgesteld waarin staat wat de gebruikers van die zaal moeten doen voor wat betreft max. aantal mensen, opstelling van tafels en stoelen, schoonmaken, ventilatie e.d.

In de zalen is de regel niet zingen! Hoe spijtig ook! En als al incidenteel een lied gezongen wordt, dan met mondkapje op.

We vragen ieder die voor een activiteit verantwoordelijk is daar goed op te letten en de instructies te volgen.

Onderzoek onder leden
Voor het beleid in de komende maanden is de kerkenraad geïnteresseerd in de mening en de wensen van onze leden. Is er bijvoorbeeld voldoende belangstelling voor diensten om een derde dienst per zondag te gaan houden (zoals op de avondmaalszondag)?

Zouden leden met een kwetsbare gezondheid die aarzelen om naar de kerk te komen, wel komen als er een speciale dienst voor die groep zou zijn met extra onderlinge afstand?

Om op dergelijke vragen een antwoord te krijgen willen we graag een enquête onder de leden houden. Wie kan ons daarbij helpen? Er zijn vast leden die ervaring hebben met kwantitatief onderzoek.

Als je hiermee wilt helpen dan je graag melden bij of per tel 0655771162.

Voorts
Broeders en zusters, “al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als iets prijzenswaardig is, bedenk dat!” (Fil 4:8)

De kerkenraad