#15 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

16 oktober 2020

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden (Romeinen 8:18)

Enkele nieuwe maatregelen
De regering heeft strengere maatregelen genomen in verband met de toenemende corona-epidemie. Van iedereen wordt nu gevraagd om, in ieders belang, het redelijk mogelijke te doen om de epidemie terug te dringen. Voor de kerkenraad is dat reden om ook op enkele punten nieuwe stappen te zetten.

We noemen ze kort.

1. Activiteiten in het kerkgebouw
Omdat bijbelkringen, gesprekskringen e.d. niet meer thuis konden bijeenkomen zijn er plannen gemaakt om bijeenkomsten in de kerk te houden. De nieuwe overheidsmaatregelen zijn erop gericht om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. De noodzaak om de epidemie in te perken is wel duidelijk. ‘Reguliere’ zorg wordt weer  flink afgeschaald door de vele coronapatiënten. We voelen de gedeelde verantwoordelijkheid om alle zeilen bij te zetten om de epidemie terug te dringen.

Daarom, hoe teleurstellend het ook is en met spijt in het hart willen we alle bijbelkringen, verenigingen en gespreksgroepen dringend  adviseren om voor de komende 4 weken, dus tot en met 13 november, geen bijeenkomsten in de kerk te houden. Ook de laatste kerkenraadsvergadering is digitaal gehouden. We willen kringen aanmoedigen om digitaal contact te houden. In de week voor 13 november gaan we opnieuw na of de situatie weer toestaat dat kringbijeenkomsten zonder bezwaren gehouden worden.

Catechisaties en jeugdverenigingen/ jeugdwerk gaan wel door – ook scholen blijven open, en daar sluiten we bij aan.

2. Huisbezoeken
Ieder (gezin) mag drie personen per dag ontvangen. Op zich zijn huisbezoeken dus toegestaan. Voor sommigen is het in deze tijd misschien wel extra van belang om anderen te ontmoeten en vanuit ons gedeelde geloof met elkaar te spreken. Maar we kunnen ons ook voorstellen als leden van onze gemeente op dit moment liever van huisbezoek afzien. Daarom zal de wijkouderling en eventueel ook de wijkdiaken, voorafgaand aan een afgesproken huisbezoek, contact opnemen om te vragen of u dat huisbezoek wilt laten doorgaan of niet. Als het wat u betreft doorgang kan vinden, dan zal maar één ambtsdrager op bezoek komen. Dit om risico’s, hoe beperkt ook, te minimaliseren. En verder ook om voor die dag niet al 2 van de 3 mensen die u mag ontvangen, in te vullen. De bezoekende ambtsdrager zal een mondkapje op hebben en – afhankelijk van wat u wilt – ophouden. Deze afspraken betreffen ook bezoeken van de dominee. We adviseren onze leden om ook bij andere reguliere bezoeken, bijv. van de diaconale commissie, deze procedure te volgen.

3. Predikant
Als we in de kerk meezingen, doen we een mondkapje op. Onze predikant, ds. Van Roekel, deed dat ook en is daartoe ook alleszins bereid. Gezien de speciale plaats van de predikant, zowel inhoudelijk als wat betreft locatie, meent de kerkenraad dat de voorganger op de preekstoel geen mondkapje hoeft op te doen, ook niet bij het zingen. Dit geldt uiteraard ook voor gastpredikanten.

Tot slot
Deze maatregelen nemen we niet om wie dan ook af te schrikken om naar de kerk te komen. We willen elkaar aanmoedigen om niet angstig, maar wel zorgvuldig met elkaar om te blijven  gaan.
Laten we bidden dat de corona-epidemie spoedig weer sterk teruggedrongen zal worden en daartoe ook onze verantwoordelijkheid nemen.

De kerkenraad