#22 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

23 januari 2021

Toen mijn gedachten binnenin mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten uw vertroostingen mijn ziel (Psalm 94:19)

Verdere afschaling
Het zal ieder duidelijk zijn dat naar het inzicht van de overheid, geadviseerd door deskundigen, dat extra maatregelen nodig zijn om een heftige derde golf van de corona-epidemie te beperken. Daarbij denkt men dan vooral aan de coronavarianten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Brazilië. Met name van de eerstgenoemde variant is bekend dat die besmettelijker is. 

Alles afwegende heeft de kerkenraad besloten om weer terug te gaan naar de situatie van vorig jaar april: tijdens erediensten zijn alleen mensen in de kerk aanwezig die in de dienst een functie hebben. Dit zijn predikant, koster, organist, een ouderling en een diaken. Daarnaast nog een of enkele technici die de muziek verzorgen voor de begeleiding van de gemeentezang- vooral dus voor de mensen die digitaal de diensten meebeleven en, naar we hopen, ook meezingen. De begeleiding van de zang zal zoveel mogelijk gebeuren vanuit eerdere opnamen van onze eigen gemeente. Zo nodig worden opnamen gebruikt van andere uitvoeringen. Die kunnen een iets ander karakter hebben. De kerkenraad gaat uit van uw begrip hiervoor. We zijn de leden uit onze gemeente die zich hiervoor opnieuw willen inzetten, zeer erkentelijk.

Deze maatregel gaat in op zondag 31 januari. Opgave voor diensten is na de diensten van morgen, 24 januari, dus niet meer mogelijk. Het is niet te voorspellen hoe lang deze maatregel nodig zal zijn. We volgen de ontwikkelingen en het beleid van de overheid nauwgezet en zullen zodra het weer verantwoord lijkt, stappen van verruiming zetten. Maar we moeten rekening houden met verscheidene weken.

Het is met grote spijt en verdriet dat we dit besluit nemen. Maar het lijkt wijs in de huidige omstandigheden deze stap te zetten. De meeste gemeenten zijn al eerder tot deze werkwijze overgegaan. De overwegingen zijn in essentie dezelfde als die bij de eerdere afschaling (zie vorige nieuwsbrief). De dreiging van de besmettelijker Britse virusvariant, geeft enkele van die overwegingen extra gewicht.

Het is voor velen van ons een teleurstelling. De gedachten vermenigvuldigen zich. Laat dat een reden zijn om te meer in ons persoonlijke leven de Heere te zoeken, die ons kan vertroosten en bemoedigen. Zodat we straks, persoonlijk en als gemeente, met de psalmist kunnen zeggen: ‘Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw verordeningen zou leren’ (Ps. 119:71). Daarbij wel bedenkend dat deze ‘verdrukking’ die we nu meemaken, niet is te vergelijken met wat veel van onze broeders en zusters elders in de wereld meemaken. Mogen zij ook op onze voorbede rekenen?

Handreiking
De LCJ heeft een handreiking opgesteld, primair voor gezinnen, voor het online meebeleven van diensten. Deze vind je onderaan dit bericht. We hopen dat dit, voor zover nodig, gezinnen zal helpen om met regelmaat de diensten te volgen en mee te maken.

Enquête
Om meer zicht te krijgen op inzichten en ervaringen van gemeenteleden ten aanzien van de erediensten en het gemeenteleven in bredere zin, bereidt de kerkenraad een enquête voor. Jullie horen daar binnenkort meer over.

Tot slot
Ook voor predikanten is het mentaal zwaarder om voor te gaan in een vrijwel lege kerk en zich te richten op een onzichtbare gemeente. Laten we ook voor onze en andere predikanten bidden!

Tot slot een bemoediging uit Psalm 94:14
‘Want de HEERE zal zijn volk niet in de steek laten,
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.’
Zoals alle, zal ook deze belofte ons deel worden in de weg van geloof en gebed!

De kerkenraad

________________

LCJ Handreikingen voor het online volgen van de eredienst met een gezin
We krijgen er inmiddels helaas steeds meer ervaring mee: thuis online de erediensten volgen. In sommige gezinnen gaat dat goed en hebben ouders weinig moeite hun kinderen van begin tot eind op de bank te houden. Maar in veel gezinnen kost het heel wat inspanning. Dat kan te maken hebben met de leeftijd en/of het karakter van kinderen, de samenstelling van je gezin, etc. In deze mailing willen we een aantal handreikingen doen waar je als opvoeder mogelijk wat aan hebt. Wat wel of niet aansluit, hangt helemaal af van hoe jouw gezin er uit ziet. Dus kijk wat past bij jouw gezin.

Eredienst

• Het kan verleidelijk zijn om met een gezin met kinderen pas in te loggen als de preek begint. Dan hoeven ze minder lang stil te zitten. Daarmee geef je echter het signaal af dat de rest van de eredienst er niet zo toe doet. Niets is minder waar. Votum en groet, de lofprijzing aan God, het gebed met voorbeden, de collecten… het zijn allemaal wezenlijke onderdelen van de eredienst. Als het meevolgen van deze onderdelen online niet gaat, betrek je kinderen dan door ze in te schakelen. Zing de psalmen of liederen als gezin, mogelijk met begeleiding van muziekinstrumenten. Zie dit niet te groots. Misschien ben je als gezin niet muzikaal maar kun je de peuter thuis een pan met pollepel geven om mee te doen. Het gaat om het vergroten van de betrokkenheid. De collecte via de GIVT app of een andere digitale tool, kun je ook door de kinderen laten doen. Zo laat je merken dat alle onderdelen van de dienst wezenlijk zijn.

• Veel ouders geven aan dat ze tijdens de coronatijd makkelijker kerkelijk shoppen. Nu kunnen er goede redenen zijn om een keer een andere dienst te beluisteren. Maar besef als opvoeders wat de impact is als je dit geregeld doet. De kerkelijke gemeente wordt wel vergeleken met een gezin. Je gezinsleden kies je niet uit, je bent aan elkaar gegeven. Door de dienst niet in de eigen gemeente te volgen, mis je bijvoorbeeld de voorbeden voor broeders en zusters in de gemeente. En mis je de Woordverkondiging die medegemeenteleden wel horen en mogelijk door de week onderwerp van gesprek is. Juist in deze tijd kun je je kinderen laten zien wat het betekent om trouw te zijn. Denk na over creatieve manieren van verbinding. Laat de kinderen bijvoorbeeld een kaart inkleuren (dat kan tijdens de dienst, zie latere tips) voor oudere gemeenteleden.

Praktische handreikingen

• Kijk wat haalbaar is bij jouw gezin. Zijn er jonge kinderen die normaal gesproken naar de oppas gaan? Dan kun je ervoor kiezen om het gezin te splitsen: in de ene kamer wordt naar de kerkdienst geluisterd en in de andere kamer worden de kleine kinderen bezig gehouden. Of spreek af met een ander gezin dat je op elkaars kinderen past, zodat je af en toe wel rustig kunt luisteren.

• Aan oudere kinderen kun je vragen wat hen zou helpen om zich beter te kunnen concentreren op de online dienst. Als het voor kinderen een te grote opgave blijkt om een dienst lang betrokken te zijn, kun je er voor kiezen ze meer vrijheid te geven dan je normaal in de kerk doet. Laat jonge kinderen speelgoed kiezen waarmee ze onder de preek mogen spelen. Of laat ze een tekening/kaart inkleuren. Deze kun je vervolgens naar oudere gemeenteleden sturen, of de zieken voor wie voorbede wordt gedaan. Laat kinderen voor wie dat werkt meeschrijven in een meeschrijfboekje.

• Ook ‘spelenderwijs’ kun je kinderen inhoudelijk betrekken. Kies een kleurplaat die past bij het thema van de preek. Laat kinderen zelf mee tekenen en meeschrijven met de preek in de stijl van www.abcvoorkinderen.nl. Vraag kinderen bij wie dit past om naar aanleiding van wat ze horen iets te maken van lego. Kinderen die creatief zijn, kun je de preektekst laten handletteren. Werk als opvoeders samen met de leiding van de zondagsschool, jeugdclub en predikant. In verschillende gemeenten wordt bijvoorbeeld door leidinggevenden van zondagsschool of jeugdclub een verwerking voor kinderen en jongeren gemaakt die bij de dienst past.

• Maak van de zondag een feestdag. Denk aan een lekker ontbijt met croissants uit de oven, een gekookt eitje en versgeperste sinaasappelsap. Zorg voor wat lekkers bij de koffie. Geef structuur aan de zondag, ga ’s middags even met elkaar naar buiten, doe gezinsspellen, zorg voor wat lekkers halverwege de middag. Laat de zondag zo nog steeds een bijzondere en een feestelijke dag zijn. Wil je meer lezen over dit onderwerp? Neem dan een kijkje op de volgende websites:

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/tips-voor-de-thuiskerkdienst/

https://elkedagnieuw.nl/zondag-thuis/

 Er zijn nog veel meer handreikingen te geven, maar zie deze als een eerste aanzet. Heb je zelf goede ideeën? Mail ze vooral naar . Dan kunnen we deze breed verspreiden in de achterban.