#24 Nieuwsbrief i.v.m. de corona-epidemie

20 maart 2021

De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden;
Wie de HEERE zoeken zullen Hem loven.
Uw hart zal voor eeuwig leven (Ps 22:27)

De kerkdiensten

Meer mensen
Opnieuw heeft de Kerkenraadscommissie Kerkdiensten in Coronatijd vergaderd, op 11 maart jl. Dit tegen de achtergrond van ontwikkelingen m.b.t. de epidemie, het overheidsbeleid en berichten uit de gemeente. Wat dit laatste betreft, valt het veel gemeenteleden geestelijk zwaar om de diensten niet fysiek te kunnen bijwonen maar alleen digitaal. Dit leeft ook binnen de commissie en de kerkenraad. Dat verlangen zien we als positief en we zouden niets liever doen dan weer ‘normale’ diensten houden. En zolang dat niet kan, ten minste met een aantal. Zoals u al hebt gehoord, is besloten om per 28 maart te beginnen met het toelaten van in totaal 30 mensen, inclusief kinderen, in de diensten. Er zal nog geen kinderoppas zijn.

Mocht de epidemie toch weer verder oplaaien dan moeten we de realisering van dit besluit mogelijk uitstellen. We hebben hierbij met allerlei factoren en overwegingen te maken.

We doen op iedereen die naar de kerk wil komen het dringende beroep:

 • Bij klachten en bij ziekte in het gezin, niet komen;
 • Voor kerkgangers: houd je strikt aan de regels en volg de aanwijzingen van de stewards
 • Houd vooraf en na afloop van de diensten ook altijd goed afstand
 • In de kerk zolang je staat en/of loopt: mondkapje op en bij zingen mondkapje op – alleen kinderen in basisschoolleeftijd niet. (Er zijn recent studies verschenen die aantonen dat het gebruik van mondkapjes in situaties zoals bij kerkdiensten, het besmettingsrisico terugdringt).

Wij menen dat onder deze voorwaarden diensten met 30 mensen in de kerk veilig genoeg gehouden kunnen worden. Natuurlijk neemt ieder een eigen beslissing over het in deze situatie wel of niet bijwonen van de diensten.

Reservering

 • We gaan door met het reserveringssysteem dat we voor de afschaling hanteerden. In het reserveringssysteem streven we een verdeling na tussen gezinnen en leden die zonder kinderen komen
 • We borduren voort op waar we in januari waren gebleven; dit betekent dat  
 • voor 28maart zich voor de morgendienst leden kunnen opgeven van groep 1 en voor de avonddienst leden van groep 2.
 • Leden uit de groep die aan de beurt is krijgen de gelegenheid te reserveren, zolang er plaats is, tot zaterdag 12.00 uur. Als het nog niet ‘vol’ zit kunnen daarna anderen zich opgeven.

Diensten op de feestdagen

 • Goede Vrijdag: de dienst begint om 19.00 uur, i.v.m. de avondklok.
 • Op eerste paasdag (4 april) is er naast de ‘gewone’ diensten om 15:00  een bijeenkomst voor alle jongelui in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar in de kerk voor een korte paasviering. Het is geen kerkdienst, maar een gezamenlijk moment om stil te staan bij de belangrijke boodschap van Pasen en om daar samen van te zingen. Er is ook vast ruimte om nog even met elkaar na te praten. Laat via de app van de JJV of JV even aan de jeugdleiders weten of je van de partij bent. Deze bijeenkomst zal niet worden uitgezonden.
 • Op tweede paasdag wordt een gezinsdienst georganiseerd met medewerking van diverse gemeenteleden en de cantorij.

Enquête en online diensten

In de enquête ‘Gemeente-zijn in coronatijd’ hebben gemeenteleden diverse praktische tips gegeven onder andere voor het verbeteren van de uitzending van de online kerkdiensten. De enquêtecommissie van de kerkenraad heeft nu met voorrang deze suggesties besproken. Op een aantal punten is besloten praktische verbeteringen door te voeren. We noemen ze hieronder in het kort. Niet alle suggesties kunnen direct doorgevoerd worden. Andere opmerkingen van leden zullen door de kerkenraad nog worden besproken. U kunt onze reactie nog tegemoetzien. In de ledenvergadering op DV 12 april willen we een eerste gesprek hierover met de gemeente.
Hieronder vermelden we de praktische aanpassingen in de online-uitzendingen van de erediensten die we direct of op korte termijn willen doorvoeren, mede naar aanleiding van ontvangen suggesties.

Verbeteringen uitzendingen online diensten
Enkele maanden geleden is besloten een tweede camera aan te schaffen, die we sinds een paar weken hebben. Dit maakt het mogelijk een iets gevarieerder beeld te geven. Met name: gevarieerder beelden van de predikant, beelden van de kerkzaal, van de organist en van de ouderling van dienst bij de mededelingen. U hebt dit al kunnen zien. Het team van gemeenteleden die de camera’s en het geluid zullen bedienen tijdens de erediensten is uitgebreid naar acht, waardoor dit bovenstaande ook praktisch haalbaar wordt. 
Wegens de privacyregels kunnen niet zomaar mensen van voren herkenbaar in beeld gebracht worden.  
Beelden van de kerkzaal zullen kerkgangers van achteren laten zien. Leden die op geen enkele wijze in beeld willen komen, kunnen plaatsnemen op de achterste rijen banken. Als je daar wilt zitten, laat dat dan aan de stewards weten. 

Praktische aanpassingen in het kort
– De uitzending zal omstreeks 10 minuten voordat de dienst begint, aangezet worden.
– Het openingsbeeld bevat informatie over de betreffende eredienst, met naam predikant, schriftlezing en eventueel thema. Dit beeld wordt afgewisseld met beelden van kerkzaal en organist.  
– De liturgie (liederen, psalmen, tekstgedeelte + eventueel thema) zal voortdurend in beeld blijven
– De teksten van de psalmen en de liederen zullen we blijven projecteren. Ook als de aanwezige kerkgangers weer bij ons orgel gaan zingen. Dan stopt dus de begeleiding door eerdere opnamen. 
– Bij de liederen uit Weerklank worden ook notenbalken gepubliceerd; bij psalmen alleen als het een onbekende psalm(melodie) betreft
– Naast de te zingen liederen zullen op het scherm verschijnen: de tekst waarover gepreekt zal worden, thema van de preek, en evt. punten. We gaan niet de hele schriftlezing projecteren, de gemeente wordt aangemoedigd om mee te lezen uit eigen Bijbel.
– De geluidskwaliteit online van de gemeentezang is minder goed door de techniek. Er is apparatuur aangeschaft om de akoestiek te verbeteren.
– Het volume van de predikant en gemeentezang wisselt in de uitzending te sterk. Luisteraars die de zang en begeleiding luid en duidelijk willen horen, moeten daardoor de volumeknop steeds bijstellen.  Er wordt gewerkt aan een betere afstemming van het volume 
– Er wordt nagedacht over de technische en liturgische vorm waarin de collecten een duidelijker plaats kunnen krijgen in de dienst 
– Nagegaan wordt hoe de belichting van de predikant in de avonddiensten verbeterd kan worden
– Mededelingen en voorbeden zullen na afloop van de dienst op Kerkspot worden gepubliceerd
Wij hopen dat u begrip hebt voor onze afwegingen en besluiten. We zijn de gemeente erkentelijk voor de brede steun die we ontvangen. We menen niet de wijsheid in pacht te hebben en wellicht zouden andere beslissingen ook verdedigbaar zijn. 

Ons beleid is steeds uitvloeisel van ons zoeken naar de weg die de Heere wijst, het dienen van Hem en de gemeente in het licht van de situatie zoals we die begrijpen op grond van de beschikbare gegevens.

We zijn daarbij doordrongen van onze afhankelijkheid van Hem in alles en van de leiding van de Heilige Geest.

de kerkenraad