Orde van dienst

De belangrijkste elementen van de eredienst

 • De kerkenraad komt binnen.
 • De ouderling van dienst doet de mededelingen.
 • We zingen een voorzang.
 • Persoonlijk gebed in stilte, voorafgaand aan de dienst.
 • De predikant spreekt het ‘Votum’ (een korte belijdenis aan het begin) uit en een zegengroet.
 • Op meerdere momenten in de dienst zingen alle aanwezigen psalmen uit de ‘oude’ berijming van 1773 en twee liederen uit Weerklank.
 • De predikant leest de Tien Geboden voor (‘s ochtends)
 • Gebeden (meestal op twee momenten in de dienst).
 • Collecte. De diakenen laten twee collectezakken rondgaan. Van tevoren wordt meegedeeld waarvoor het geld bestemd is. Natuurlijk is deelname vrijwillig.
 • De lezing uit de Bijbel (in de Herziene Statenvertaling) wordt vaak gevolgd door het opnieuw lezen van een tekstgedeelte dat speciale aandacht krijgt in de preek. Ook kan aansluitend een gedeelte van de catechismus (het leerboek van de kerk) gelezen worden, dat met de tekst verband houdt.
 • Preek. Dat is een uitleg van het gelezen bijbelgedeelte. De preek maakt duidelijk wat God met de tekst tot ons te zeggen heeft.
 • Het geloof van de Kerk van alle tijden en plaatsen wordt beleden (‘s avonds).
 • Zegen, met opgeheven handen namens God uitgesproken door de predikant.
 • Bij het verlaten van de kerkzaal wordt er opnieuw gecollecteerd (altijd voor de eigen gemeente).

Beschik je niet over de gebruikte Bijbelvertaling, vraag dan gerust een exemplaar bij de koster of bij degenen die naast je zitten. Voor gasten zijn psalmboekjes en liedbundels (Weerklank) beschikbaar in de hal van de kerk.

Kerkdienst met Heilig Avondmaal
Als er vooraan in de kerk een lange tafel klaarstaat, is er viering van het Heilig Avondmaal. Deze viering is bedoeld voor leden die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. De kerkenraad overlegt graag voorafgaand aan de dienst met je als je als gast deze maaltijd wilt meevieren (de koster kan je de weg wijzen naar de kerkenraadskamer). Tijdens het Heilig Avondmaal vieren de gelovigen de eenheid met God, door het verzoeningsoffer van Zijn Zoon te gedenken. Jezus’ lijden en sterven aan het kruis worden zichtbaar door het breken van het brood en het uitgieten van de wijn.

Kerkdienst met dopen
Vooraan in de kerk staat een doopvont, gevuld met water. Enige tijd na hun geboorte laten ouders hun kind dopen, als teken en zegel van Gods verbond. Deze plechtigheid vindt in een kerkdienst plaats, in aanwezigheid van de gemeente.

Orde van Dienst (download pdf)