Achtergronden van het christelijk geloof

Over God
In de Bijbel komen we God tegen. Hij maakt Zich daarin bekend als de Schepper van hemel en aarde. Het kroonstuk op Zijn schepping is de mens. God is geen anonieme krachtbron of energie, maar werkelijk Iemand. Hij is ook de ENIGE God. Wij mensen kunnen God leren kennen. Hij heeft Zijn liefde laten zien in Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus zei eens: “Wie Mij gezien heeft, heeft God gezien”. De Bijbel spreekt ook over de Heilige Geest van God. Hij is het, Die mensen oog geeft voor Gods liefde in Jezus Christus.

Over mensen
Ooit leefden mensen in volkomen harmonie met God, met zichzelf, met elkaar en met de natuur. Zo was het bedoeld door God. Toch heeft God de mens niet geschapen als een soort robot, die alleen maar kon liefhebben. Nee, de mens kon ook keuzes maken, zelfs verkeerde keuzes, waarvoor God bij voorbaat had gewaarschuwd.

Probleem
In de Bijbel lezen we wat er is misgegaan in deze wereld. In het derde hoofdstuk van het eerste bijbelboek Genesis voltrekt zich een drama. De mens maakte zich moedwillig los van God. Hij wilde als God zijn. Ondanks de duidelijke waarschuwing van God, maakte de mens de verkeerde keuze, waardoor de wereld als het ware op zijn kop is komen te staan. Er kwam verdriet, ziekte, oorlog en zelfs de dood in de wereld, en de gevolgen ervaren we nog iedere dag. Maar het allerergste is dat die innige band die er was tussen de mens en God radicaal is doorgesneden. Dat is ons probleem.

Oplossing
De mens kan zelf geen herstel brengen of de situatie omkeren. Daar is veel en veel meer voor nodig. Volgens de Bijbel zijn de gevolgen van ons breken met God zo groot dat er geen menselijke middelen zijn om die weg te nemen. Kijk maar naar de wereld om je heen (ziekte, oorlog, verdriet), je egoïstische hart en de leegte binnen in je. Daarom kwam God Zelf met de oplossing!
Het was Hem letterlijk alles waard om in te grijpen in de duisternis van deze wereld en Zijn relatie met ons te herstellen. De Bijbel zegt ons dat God de moeite nam om naar ons toe te komen. Hij deed dat door mens te worden: Jezus. Jezus kwam om ons te laten zien wat ECHT leven is en Hij kwam om ons LEVEN te geven. Door Jezus slaat God een brug tussen Hemzelf en de mens die afgedwaald is van zijn oorspronkelijke bedoeling. Jezus heeft volbracht waartoe wij nooit in staat waren: vrede te brengen tussen de mens en God. De prijs voor die vrede heeft Jezus volledig betaald. Want door Zijn dood en opstanding is er weer HOOP en verwachting, voor een ieder die in Hem gelooft. Dat is de blijde boodschap uit de Bijbel. De Bijbel zegt het zo: “de zonde betaalt een hard loon: de dood!”. Maar de genade van God geeft wat iemand niet verdient: Eeuwig leven door Jezus Christus, onze Here.
Die boodschap wordt sinds de komst van de Heilige Geest op het eerste Pinksterfeest wereldwijd verkondigd. Door de kracht van de Heilige Geest vindt die boodschap weerklank en komen mensen tot geloof. Dat begint met te accepteren dat je jezelf niet kunt redden, maar dat God dat wel kan, en wil. Een ieder die oprecht naar Hem vraagt, en bidt om vergeving, wil God aannemen als Zijn kind. Dan pas wordt onze relatie met God, door Jezus, weer hersteld. God wil opnieuw met je beginnen, een relatie tot stand brengen. God vernieuwt ons en maakt ons zoals we bedoeld zijn. Dat proces duurt ons hele leven. Voor een ieder die gelooft in God is dat een voortdurende bron van blijdschap. Hij houdt van ons, ondanks de gebrokenheid door de zonde die er nog steeds is in ons leven en in de wereld.

Optimistisch en realistisch
In de Bijbel lezen we dat God een God van liefde is. Die liefde heeft Hij laten zien in Jezus, Zijn Zoon! Daarom is er toch Hoop en Verwachting in deze gebroken wereld. Voor een ieder die in Hem gelooft geeft dat kracht en moed om in deze tijd te staan, en om niet pessimistisch te wezen. In de Bijbel lezen we ook dat voor een ieder die gelooft er een geweldige toekomst wacht. Zolang we nog op aarde zijn, zijn we verantwoordelijk voor de schepping, dat is zeker. Maar God zal eenmaal deze wereld herstellen, zoals het was “in den beginne”.

Toekomst
Ook al worden er nog steeds mensen gered, en is er een begin gemaakt met hun herstel, dan is hun leven nog niet meteen zoals het bedoeld is. De Bijbel zegt ons dat God ooit de wereld weer zal vernieuwen. Een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Een leven bij God in een perfecte harmonie met Hem en met elkaar. Dat leven begint nu al, als mensen zich bekeren tot God. Het contact met God wordt verdiept en versterkt, doordat we lezen in de Bijbel en bidden tot God. Dan mogen kinderen van God uitzien naar een geweldige toekomst die nog wacht, een volmaakte toekomst. En mensen die niet wilden terugkomen bij God? In de Bijbel lezen we dat God mensen serieus neemt. Zo serieus dat Hij ook hun keus tegen Hem serieus neemt. Als mensen niet met Hem willen leven, hoeft dat niet. Voor hen is er dan een andere toekomst; afgesneden van God. Een leven zonder God is een leven zonder toekomst. Een leven dat de Bijbel dood noemt.

Reageren
Het is heel goed mogelijk dat dit stukje vragen bij je oproept. We zouden het fijn vinden als je reageert. God zoekt mensen zoals jij. Hij wil ook jouw leegheid opvullen en je laten zien dat ook jouw leven een doel heeft. Je kunt reageren door contact op te nemen met Dick Bal, telefoon 0317-414161, e-mail .