Wat wij geloven

Als God bestaat, waarom is er dan zo veel ellende in de wereld? Die vraag wordt nogal eens gesteld. De oorzaak moeten we toch bij de mensen zelf zoeken, want God heeft dit niet gewild. Hij wil ook zo graag dat alles weer goed komt met Zijn Schepping.

Daarom heeft God Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld gestuurd om de relatie tussen God en mensen te herstellen en iedereen die daarin gelooft, eeuwig leven te geven in volmaaktheid. Dat is nog eens goed nieuws!

Als kerk zien we het als opdracht dat nieuws uit te leggen en aan te prijzen. Het christelijk geloof is gebaseerd op de Bijbel, waarin God Zichzelf en Zijn wil bekend maakt. De Bijbel aanvaarden wij als het betrouwbare Woord van God. De kerk gebruikt daarbij de zogeheten belijdenisgeschriften als een samenvatting van het Bijbelse geloof.
In de Bijbel staat dat een mens pas echt tot zijn doel komt als hij Jezus Christus leert kennen. Die heeft 2000 jaar geleden Zijn hemelse heerlijkheid verlaten om mens te worden. Hij was bereid om de gebroken relatie tussen de mens en God te herstellen. Dat heeft Hij gedaan door te sterven aan een kruis en op die manier alle zonden van de wereld op Zich te nemen en de mensen daarvan vrij te pleiten. Dat alles uit pure liefde voor mensen. Door Zijn lijden, sterven en opstanding heeft Hij verlossing tot stand gebracht voor iedereen die in Hem gelooft en Hem wil volgen.

Het Evangelie in een notendop lezen we in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3 vers 16:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Reageren
Best mogelijk dat dit stukje vragen bij je oproept. We zouden het fijn vinden als je reageert. God zoekt mensen zoals jij om je verder te helpen. Hij wil ook jouw leegte opvullen en je laten zien dat ook jouw leven een doel heeft. Je kunt reageren door contact op te nemen met:
Dick Bal, telefoon 0317-414161, e-mail .

Lees verder over dit onderwerp bij Achtergronden van het geloof en in het interview met twee leden.

Aanbevolen websites: www.vragenovergeloven.nl, www.gelovenindekerk.nl,  www.geloofengevoel.nl en www.geloofstoerusting.nl

Alpha-cursus
Wil je in groepsverband meer leren over de bijbel en het geloof, meld je dan aan bij de Alpha-cursus.