ANBI transparantiegegevens

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom – Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie


A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom – Oosterbeek
Telefoonnummer (facultatief):0318 41 60 88
RSIN/Fiscaal nummer:808908534
Website adres:cgkbennekom.nl
E-mail:
Adres:Beatrixlaan 4
Postcode:6721 EJ
Plaats:Bennekom
Postadres:Beatrixlaan 4
Postcode:6721 EJ
Plaats:Bennekom

De Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom – Oosterbeek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: klik hiervoor hier.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom – Oosterbeek.


B. Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, inclusief de predikant, die met uitzondering van de predikant worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De samenstelling van de kerkenraad treft u hier aan.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De samenstelling van de commissie van beheer vindt u hier.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening.


C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben als uitgangspunt de Bijbel als Gods Woord en erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 – De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link. De Christelijke Gereformeerde kerk van Bennekom/Oosterbeek voert binnen dit beleidsplan haar eigen beleid uit. Dit beleid is niet expliciet geformuleerd, maar is impliciet terug te vinden in de besluiten van de kerkenraad en in de activiteiten die binnen de gemeente plaats vinden. In grote lijnen zijn deze activiteiten:

 1. Prediking: in beginsel worden zowel in Bennekom als in Oosterbeek iedere week ’s zondags twee kerkdiensten gehouden. Op christelijke feestdagen die niet op een zondag vallen zijn er eveneens diensten.
 2. Sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal worden geregeld bediend.
 3. Pastoraat: de predikant en ouderlingen verzorgen het pastoraat in de gemeente. Ieder lid ontvangt doorgaans jaarlijks een huisbezoek. Daarnaast kent de gemeente jongerenmentoraat. Ook wordt er door gemeenteleden onderling pastoraat verleend.
 4. Aan jongeren uit de gemeente wordt catechetisch onderwijs gegeven. Informatie daarover treft u hier aan.
 5. Diaconaat: binnen de gemeente worden bezoeken afgelegd aan zieke en bejaarde leden en aan andere leden in moeilijke omstandigheden. Voorts wordt er zo nodig hulp verschaft aan bij financiële of andere sociale problemen in de privé- en gezinssituatie. De gemeente levert een bijdrage aan het lenigen van de maatschappelijke en sociale noden buiten de gemeente. Hier vindt u meer informatie.
 6. In de gemeente vindt jongerenwerk plaats. Dit werk wordt gecoördineerd door de jeugdraad. De gemeente kent de volgende jeugdverenigingen: de Jeugdclub Samuël voor jongeren van 6 tot 11 jaar, de J.V. Benjamin voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar en J.V. Sursum Corda voor jongeren van 16 jaar en ouder.
 7. In de gemeente zijn er de volgende Bijbelkringen: de bennekring, de bijbelkring Maranatha, de bijbelkring Nova, de bijbelkring Sela, de bijbelstudiegroep Bennekom, de bijbelkring Oosterbeek, de gespreksgroep G90 en de vrouwenbijbelkring Lydia.
 8. Er is in de gemeente een gebedskring.
 9. In de gemeente zijn twee moederkringen.
 10. In de gemeente functioneren 7 wijkkringen.


E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)
Op deze website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten.

De beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de koster van de Sionskerk in Bennekom zijn geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaarden­regeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier.
De koster van de Rehobothkerk in Oosterbeek ontvangt geen beloning.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Van de activiteiten wordt op de jaarlijkse ledenvergadering verslag gedaan.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc. In de gemeente functioneren de volgende commissies:

 1. Een activiteitencommissie die jaarlijks de gemeentestartdag, het kinderkerstfeest en de pinksterfietstocht organiseert.
 2. De bazaarcommissie die de jaarlijkse winterfair in Bennekom organiseert.
 3. De Bulgarijecommissie die namens de kerkelijke gemeente de Baptistengemeente in Lom, Bulgarije, het plaatselijke kindertehuis en arme Roma-families financieel en met praktische hulp ondersteunt.
 4. De commissies 70+ en 70-. Deze diaconale commissies bevorderen in nauw overleg met de Diaconie het onderlinge contact binnen de gemeente.
 5. De evangelisatiecommissie stimuleert het evangeliseren door gemeenteleden binnen en buiten de gemeentelijke en op individuele basis. De commissie werkt samen met andere kerken in Bennekom.
 6. De zendingscommissie coördineert en stimuleert de betrokkenheid van de gemeenteleden bij de zendingsactiviteiten van de Christelijke Gereformeerde Kerk, veraf en dichtbij.
 7. De leden van de psycho-pastorale steungroep bieden een luisterend oor voor mensen die tegen moeilijkheden aanlopen.


G. 
Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar, inclusief de baten en lasten van de Diaconie. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerk van Bennekom – Oosterbeek ontvangt geen overheidssubsidie.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan prediking en pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.