BHV

Voor onze beide kerkgebouwen is door de bedrijfshulpverlening (BHV) een calamiteitenplan opgesteld. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt of als iemand onwel wordt tijdens een samenkomst, is het bedrijfshulpverleningsteam direct paraat om in te grijpen en hulp te verlenen.

Het hulpverleningsteam bestaat uit onderstaande personen. We zijn erg dankbaar dat er tijdens de woordverkondiging en andere activiteiten, die in de gemeente plaatsvinden, altijd meerdere hulpverleners klaar staan om daar waar nodig gepaste hulp te bieden.

Het hulpverleningsteam
Bart van Toor (coördinator)

Joop Teunissen (reserve-coördinator, koster)
Jacobine van Gent
Elsbeth Roks
Hadassa de Koning Gans
Nelis Haalboom
Martin den Heijer

Team in actie
De coördinator die aanwezig is bij een kerkdienst of een andere activiteit, signaleert dat er hulp nodig is en schakelt de aanwezige teamleden in.
Volg altijd de adviezen op van het team!
Het hulpverleningsteam bestaat uit mensen met een opleiding binnen de hulpverlening. Zij nemen daarom de leiding bij een calamiteit. Ervaring leert dat bemoeienis van buitenstaanders een averechtse werking kan hebben. Dit willen we graag voorkomen. Het hulpverleningsteam zal aan betrokkenen duidelijk de aanpak aangeven.