Financiën

Wat voor uitgaven hebben wij als kerk

Waaruit bestaan de uitgaven van onze gemeente?
De uitgaven van de kerk zijn jaarlijks begroot op ongeveer €200.000,-.

Deze uitgaven bestaan uit:

 • Personeelskosten: het honorarium van onze predikant, de vergoeding voor gastpredikanten en het salaris van de koster. Dit betreft 50% van onze begroting.
 • Gebouwen: het onderhoud, de energiekosten, de vaste gemeentelijke lasten, verzekeringen en afschrijvingen zoals de aflossing op de hypotheek. Dit betreft 33 % van de begroting.
 • Landelijke kassen: dit is de jaarlijkse verplichte afdracht aan de kassen van de Christelijke Gereformeerde kerk in Nederland. Dit betreft 13% van de begroting. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://cgk.nl/project/financien
 • Overige uitgaven: kosten voor de verenigingen, het kerkblad, bankkosten etc.Door de inflatie stijgen de uitgaven jaarlijks.

Hoe worden de kosten voor de gebouwen en het onderhoud betaald?

De kerk en de pastorie zijn in de jaren 60 gebouwd. Deze gebouwen vergen veel onderhoud om ze in een goede conditie te houden. Dit onderhoud wordt in delen uitgevoerd, het ene jaar zal dit veel zijn en het andere jaar kan dit veel minder zijn. Om de kosten gelijkmatig te spreiden over de jaren vormen we een onderhoudsvoorziening. Uitgaven voor het groot onderhoud worden vanuit deze voorziening betaald.

De Commissie van Beheer beoordeelt waar het meest urgent onderhoud nodig is en bekijkt de mogelijkheden en de kosten om dat onderhoud uit te voeren.

De onderhoudskosten van de gebouwen zijn de laatste jaren opnieuw inzichtelijk gemaakt. Hieruit is gebleken dat tot voor kort financieel onvoldoende rekening is gehouden met het vormen van de voorziening.

Waaruit bestaan de inkomsten?

De inkomsten worden bij elkaar gebracht door:

 • de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB), dit is 60% van het inkomen
 • de collecten, dit is 33% van het inkomen.
 • overige middelen zoals de jaarlijkse bazaar, het verjaringsfonds en bijzondere giften.

Schematisch ziet dit er als volgt uit.

Wat zijn de vaste kosten per lid?

Voor elk lid vindt er een afdracht plaats aan de deputaatschappen van ons kerk verband. De totale afdracht bedraagt bedraagt € 69,80 per lid.
Het grootste gedeelte van deze afdracht, € 55,05 per lid, wordt afgedragen door de kerk. Daarnaast vindt er een afdracht plaats door de diaconie, € 3,55 per lid, en de zendingscommissie, € 11,20 per lid.

Meer informatie over de deputaatschappen vindt u op: https://cgk.nl/project/deputaatschappen/

Waaruit bestaand de inkomsten van de kerk en hoe kan ik financieel bijdragen aan de kerk?

 1. De Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)

Wat is een goede richtlijn voor de VVB?

Er is dus veel geld nodig om de uitgaven van onze kerk te dekken. De middelen hiervoor moeten we met elkaar, als leden van de kerk, bij elkaar brengen.

De belangrijkste inkomsten bron voor onze gemeente is de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Omdat we met elkaar gemeente zijn en we per lid onze vaste kosten hebben voor bijvoorbeeld de afdracht aan de kerkelijke kassen, doen we ook op alle leden een beroep om bij te dragen.

Ook van werkende en nog thuiswonende jongeren boven de 18 jaar wordt verwacht dat zij bijdragen.

De ervaring heeft geleerd dat het lastig te bepalen is wat een reëel bedrag voor de VVB zou zijn. Om het u wat makkelijker te geven wij u onderstaande richtlijn. Hierbij geldt uiteraard dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Uiteraard bent u vrij om meer te geven!

De tabel gaat uit van het netto gezinsinkomen per maand. Dat kan gevormd worden door een eenverdiener of door tweeverdieners. De verwachting is dat naarmate uw inkomen hoger is, er meer ruimte is voor een bijdrage aan de kerk.

De bedragen in de tabel geven de Vaste Vrijwillige Bijdrage aan. Deze bedragen zijn dus exclusief de collectes.

Toelichting op de tabel:

Kolom I:        Het netto inkomen per maand
Kolom II:       De vrijwillige bijdrage per maand voor alleenstaanden.
Kolom III:      De vrijwillige bijdrage per maand voor gehuwden zonder kinderen.
Kolom IV:      De vrijwillige bijdrage per maand voor gezinnen met een of twee kinderen.
Kolom V:       De vrijwillige bijdrage per maand voor gezinnen met meer dan twee kinderen.

Zij die meer inkomen hebben dan € 3.500 per maand kunnen de bijdragen naar eigen inzicht verhogen.

Netto gezinsinkomen per maand in euro’s Vrijwillige bijdrage per maand
I II III IV V
tot 1.200 45 40 30 20
1.200-1.300 50 45 35 25
1.300-1.400 55 50 40 30
1.400-1.500 60 55 45 40
1.500-1.600 65 60 50 45
1.600-1.700 75 65 55 50
1.700-1.800 80 70 60 55
1.800-1.900 85 75 65 60
1.900-2.000 95 85 75 65
2.000-2.200 110 95 85 70
2.200-2.400 120 105 95 80
2.400-2.600 130 115 105 90
2.600-2.800 145 125 115 100
2.800-3.000 150 140 125 115
3.000-3.200 165 155 140 130
3.200-3.400 180 170 155 145
3.400-3.500 195 185 170 160

Waarom vragen wij u per maand bij te dragen?

Aangezien de gemeente ook maandelijks vaste uitgaven heeft, vragen wij u ook maandelijks bij te dragen. Inkomsten en uitgaven zijn zo maandelijks met elkaar in evenwicht. Daarnaast is het goed inzichtelijk of er voldoende inkomsten zijn om de totale uitgaven te dekken. Zo kan worden bepaald of er nog acties nodig zijn of dat er een herhaald beroep op uw offervaardigheid gedaan moet worden.

Draagt iedereen bij aan de VVB?

Nee, helaas draagt momenteel niet ieder bij. De verdeling is 2015 en 2016 als volgt:

 • 36% van de gezinseenheden draagt maandelijks bij aan de VVB.
 • 28% van de gezinseenheden draagt bij aan de VVB, maar niet in maandelijkse vaste bedragen.
 • 36% van de gezinseenheden draag niet bij aan de VVB.

Wat wordt er gemiddeld bijgedragen per gezinseenheid?

De gezinseenheden die vast per maand of in losse bedragen bijdragen, maken een gemiddeld bedrag per maand over van € 85,-.

Wordt er een jaarlijkse indexatie van mijn bijdrage verwacht?

Jaarlijks stijgen de kosten van onze kerk door de inflatie. Dus ook de inkomsten moeten jaarlijks worden bijgesteld. Maakt u reeds jaren hetzelfde maandbedrag over, dan verzoeken wij u herziening hiervan in overweging te nemen.

 1. Legaat

Kan ik na mijn overlijden een bedrag nalaten aan de kerk?

Jazeker, doorgaans gebeurt dit door het opstellen van een testament bij de notaris. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor u een ingewikkelde stap is. De penningmeesters zijn u hierbij echter graag van dienst. Zij hebben contacten met notarissen in de buurt.

 1. Collecten

Naast de VVB worden in de zondagse ere diensten 3 collecten gehouden.

 • De eerste collecte is bestemd voor de kerk. Dit wordt gebruikt als aanvulling op de VVB, ter dekking van de exploitatie.
 • De tweede collecte is voor de afdracht aan de kerkelijke kassen. Deze afdracht is echter ieder jaar ca. € 10.000 hoger dan er aan inkomsten binnenkomen via deze tweede collecte.
 • De derde collecte is voor de kosten voor het onderhoud van de gebouwen. Ook deze opbrengst is niet voldoende om alle kosten te dekken.

Fiscaal aftrekbare giften

Is mijn gift aan de kerk fiscaal aftrekbaar?

Giften aan de kerk als ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage en de aanschaf van collectemunten. Voor giften in het algemeen geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen van de gever, met een minimum van € 60. Alles boven dit drempelbedrag is aftrekbaar.

De fiscus stelt echter ook een maximum aan de giftenaftrek, namelijk 10% van het drempelinkomen. Voornamelijk mensen die structureel of gedurende een bepaalde periode meer aan de kerk willen geven kunnen te maken krijgen met dit maximum.

Wenst u geen drempel of maximum voor uw aftrek?

U kunt dan voor een alternatief kiezen. Het is mogelijk een periodieke gift voor minimaal 5 jaar aan een ANBI schriftelijk vast te leggen. Dan is zowel genoemde drempel als het maximum niet van toepassing. Deze periodieke gift moet u dan vastlegging in een onderhandse akte.

In een onderhandse akte wordt een periodieke gift aan een door de fiscus erkende ANBI voor ten minste 5 jaar vastgelegd. Deze giften zijn volledig aftrekbaar (zonder drempel en maximum). De fiscus stelt wel een aantal eisen aan de inhoud van een onderhandse akte en heeft daarom een standaardformulier opgesteld. Om het u nog makelijker te maken vindt u op deze site dit standaard formulier.

De penningmeesters zijn u hierbij graag behulpzaam bij het formaliseren van uw periodieke gift en bereid u vragen te beantwoorden.